Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kiepski, żaden, mały, śmiesznie mały; marny, błahy, lichy, nędzny, mizerny; bezwartościowy;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (worthless) kiepski, marny
(of money) aden, mały
(petty) błahy

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mizerny, bezwartościowy, nędzny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

śmiesznie mały

błahy

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r


1. drobny
2. błahy~ amounts drobne kwoty

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj. kiepski, marny, błahy, drobny paltry concerns błahe problemy paltry debts drobne długipaltry sum drobna suma

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LICHY

NĘDZNY

MARNY

PODŁY

NIEPOKAŹNY

BZDURNY

DROBIAZGOWY

KIEPSKI

LADA

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

mizerny

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drobny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This figure should be compared with the paltry funds proposed for the EIT.
Liczby te można porównać z nędznymi funduszami zaproponowanymi dla EIT.

statmt.org

They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
Otrzymują oni nędzną rekompensatę, której celem jest zdławienie ich sprzeciwu i protestów.

statmt.org

No. Overconsumption of animals, and of course, junk food, is the problem, along with our paltry consumption of plants.
Jedzenie za dużej ilości mięsa i , oczywiście, śmieciowego jedzenia jest problemem, zaraz obok ubogiego spożycia roślin.

TED

It is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.
Nie do przyjęcia jest to, że wiza UE nadal kosztuje 60 euro, kiedy średnia pensja na Białorusi wynosi zaledwie 250 euro.

statmt.org

The way forward for a democratic Europe is not putrid compromises, paltry promises and immoral threats.
Droga naprzód demokratycznej Europy nie polega na odrażających kompromisach, bezwartościowych obietnicach i niemoralnych groźbach.

statmt.org

It is hardly surprising he wants more of us to get married, albeit with the paltry tax bribe of Â?150 a year.

www.guardian.co.uk

David Hockney once complained that photography was a paltry art because its angle on the world is restricted to what the camera sees at the moment of exposure: unlike painting, a photograph can make no space for time.

www.guardian.co.uk

A disbelieving ruling body witnessed his line-up score a paltry three goals and win just one of the four matches by holding their nerve to complete a 1-0 victory over Slovenia, a country with a population of two million.

www.guardian.co.uk

It is not the benefits of "marriage" we need to be told about, or even guided towards with a paltry sum of money each year that is barely enough to do one weekly shop, but the skills of ensuring enduring commitment.

www.guardian.co.uk

So why do you want to work for a paltry sum?
A więc, dlaczego pan chce pracować dla marnej istoty?

The enemy outnumber us a paltry three to one.
Nasz wróg ma marną przewagę liczebną trzy do jednego.

And now, when he needs my advice, he sends one paltry roll of silk.
A gdy teraz on potrzebuje mojej rady, przysyła mi jakiś lichy jedwab.

They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
Otrzymują oni nędzną rekompensatę, której celem jest zdławienie ich sprzeciwu i protestów.

The way forward for a democratic Europe is not putrid compromises, paltry promises and immoral threats.
Droga naprzód demokratycznej Europy nie polega na odrażających kompromisach, bezwartościowych obietnicach i niemoralnych groźbach.

This figure should be compared with the paltry funds proposed for the EIT.
Liczby te można porównać z nędznymi funduszami zaproponowanymi dla EIT.

These paltry bones?
Te marne kości?

The paltry sums pledged, the lack of clarity concerning their allocation and the individualistic logic behind the vehicle promoted testify to this.
Świadczą o tym znikome przyrzeczone kwoty, brak jasności co do ich alokowania i indywidualistyczna logika kryjąca się za promowanym instrumentem.

They are looking at their difficulties and the paltry amounts being offered while others, like banks and bankers, are being bailed out to the tune of huge sums.
Przyglądają się swoim problemom i nędznym kwotom, które się im oferuje, podczas gdy inni, na przykład banki i bankierzy, otrzymują ogromne kwoty w ramach wsparcia finansowego.

Some people are refusing to deduct EUR 100 million for micro-credit from the paltry sum of EUR 700 million allocated over seven years.
Niektórzy sprzeciwiają się potrąceniu kwoty 100 milionów euro na instrument mikrofinansowy z nędznej kwoty 700 milionów alokowanych na okres siedmiu lat.

It is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.
Nie do przyjęcia jest to, że wiza UE nadal kosztuje 60 euro, kiedy średnia pensja na Białorusi wynosi zaledwie 250 euro.

As a practising father, I often find that instead of being deterred by more stringent inspections, such paltry products find their way into the hands of our children in increasing numbers and varieties.
Jako ojciec często zauważam, że zamiast znikać dzięki ostrzejszym kontrolom, coraz większa liczba i różnorodność takich marnej jakości produktów trafia do naszych dzieci.

(FR) Madam President, the successive conferences on biodiversity protection, rather than offering solutions, are, at best, a way of keeping the rather paltry balance sheet up to date in this area.
(FR) Pani przewodnicząca! Kolejne konferencje w sprawie ochrony różnorodności biologicznej nie tyle zapewniają rozwiązania, co - w najlepszym razie - są sposobem utrzymania dotychczasowego kiepskiego bilansu w tej dziedzinie.

For example, during the last parliamentary elections in the Czech Republic, a free contest between candidates would have increased the overall number of women elected from all parliamentary parties from a paltry 15% to an acceptable 26%.
Przykładowo w toku ostatnich wyborów parlamentarnych w Czechach wolny konkurs między kandydatami mógł doprowadzić do zwiększenia łącznej liczby wybranych kobiet ze wszystkich partii parlamentarnych z mizernych 15 % do akceptowalnego poziomu 26 %.

In the face of the charge made by capitalist restructurings and the frontal attack on employment rights, however, even verbal use of this term is tending to disappear, and with it the paltry provision of the Community budget.
Jednakże w obliczu oskarżenia ze strony kapitalistycznych instytucji restrukturyzujących oraz frontowego ataku na prawa dotyczące zatrudnienia, nawet użycie werbalne tego pojęcia wydaje się zanikać, a z nim bezwartościowe zabezpieczenie wspólnotowego budżetu.