Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gorliwość, zapał, entuzjazm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zapał, gorliwość, entuzjazm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zapał, entuzjazm

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n gorliwość, zapał z

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s gorliwość

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n gorliwość, zapał

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GORLIWOŚĆ

ZAPAŁ

OCHOCZOŚĆ

ŻARLIWOŚĆ

FERWOR

Wordnet angielsko-polski

(excessive fervor to do something or accomplish some end
"he had an absolute zeal for litigation")
zapamiętanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gorliwość
zapał

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

zapał
gorliwość
~ for work - zapał do pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

gorliwość; zapał
~, fighting - zapał do walki
~ in executing criminal orders - gorliwość w wykonywaniu zbrodniczych rozkazów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he said, Come with me, and see my zeal for Jehovah.
I rzekł: Jedź ze mną, a przypatrz się gorliwości mojej za Pana.

Jesus Army

For the zeal of thy house hath eaten me up; And the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me.
Stałem się obcym braciom moim, a cudzoziemcem synom matki mojej,

Jesus Army

as touching zeal, persecuting the church; as touching the righteousness which is in the law, found blameless.
Według gorliwości prześladowca kościoła, według sprawiedliwości onej, która jest z zakonu, będąc bez przygany.

Jesus Army

This is to be welcomed, but we would like the same zeal to be applied to economic governance.
Jest to godne pochwały, lecz życzylibyśmy sobie podobnego zapału w przypadku sprawy zarządzania gospodarczego.

statmt.org

The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
Zbliżają się igrzyska olimpijskie, które są dla Chin dobrą okazją na udowodnienie prawdziwego zapału do reform.

statmt.org

The dense rain cloud resting on the tree canopy overhead doesn't appear to be dampening their zeal for fresh air and freedom.

www.guardian.co.uk

Osborne's zeal for spending cuts has also put him at odds with Washington, where the Obama administration is concerned that an austerity drive in Europe will cause a double-dip recession, which could spread to the US by denting demand for American exports.

www.guardian.co.uk

Discussing the spending cuts he also conceded that "people are starting to believe a lot of this hype that we are imposing these things for a swivel-eyed ideological zeal overnight".

www.guardian.co.uk

With the same zeal with which he got there in the first place, Mohammad is now throwing himself into undergraduate life.

www.guardian.co.uk

We must encourage Turkey to continue this reform process with great zeal.
Musimy zachęcać Turcję do kontynuowania tego procesu reform z wielkim zapałem.

His zeal for king and country kept him warm.
Ogrzewał go zapał dla króla i kraju.

It's that kind of missionary zeal that's got us into this mess, isn't it?
Oczywiście to ten misyjny zapał wpakował nas w to gówno.

And the zeal, that races through my blood.
I zapał, który tętni krwią w moich żyłach.

Perhaps I have been blinded by my zeal.
Może ja byłem oślepiony Przez mój żal.

Because, in your simple-minded zeal, you could all be burned as heretics.
Ponieważ... ...w waszej naiwnej żarliwości, możecie skończyć na stosie jako heretycy.

One hundred knife wounds goes beyond normal patriotic zeal.
Setka ran zadanych nożem wykracza poza normalny patriotyczny zapał.

This is to be welcomed, but we would like the same zeal to be applied to economic governance.
Jest to godne pochwały, lecz życzylibyśmy sobie podobnego zapału w przypadku sprawy zarządzania gospodarczego.

Your experience and your zeal will be invaluable.
Pańskie doświadczenie i zapał będą bardzo cenne.

We consider your zeal with love.
Traktujemy twój zapał z miłością.

Barrabas Your zeal blinds you to the truth.
Barrabas Twój zapał cię zaślepia.

I compliment you upon the zeal and intelligence...
Chwalę cię za twoją gorliwość i inteligencję...

Above all, Major Grau, not too much zeal.
Przede wszystkim, majorze Grau, nie za dużo zapału.

To his zeal, to my detachment?
W jego pojmowaniu świata mego przywiązania.

I never knew such reforming zeal.
Nigdy nie widziałam takiego zapału do reform.

The present report is a typical example of the meddlesomeness and zeal for regulation that characterise the European Parliament.
Przedmiotowe sprawozdanie jest typowym przykładem wścibiania nosa w nieswoje sprawy oraz entuzjazmu dla regulacji, które charakteryzują Parlament Europejski.

Unfortunately, this issue has not received adequate attention to date from EU institutions that often display excessive zeal in other matters.
Kwestia ta niestety nie była wcześniej przedmiotem dostatecznej troski instytucji unijnych, które w innych sprawach wykazują często nadmierną gorliwość.

I must apologize... for my excessive zeal.
Muszę przeprosić za mój nadmierny zapał

It is hardly likely to surprise anyone that this is a time of festivity for those with a zeal for regulation and control.
Nikogo raczej nie zaskakuje fakt, że jest to czas świętowania dla tych, którzy mają zapędy w kierunku regulacji i kontroli.

The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
Zbliżają się igrzyska olimpijskie, które są dla Chin dobrą okazją na udowodnienie prawdziwego zapału do reform.

Not even water can escape the privatising and liberalising zeal of the majority of the European Parliament.
na piśmie. - (PT) Zapędom prywatyzacyjnym i liberalizacyjnym większości zasiadającej w Parlamencie Europejskim nie umknie nawet woda.

What is happening is that responsible legislation is sliding into regulatory zeal that does more harm than good.
To z czym mamy tu do czynienia to sytuacja, w której odpowiednie prawodawstwo poddaje się swoistemu zapałowi regulacyjnemu, co przynosi więcej krzywdy niż pożytku.

Unfortunately, the Commission's zeal for reform, a tiny spark of which we were once again able to detect over the last year, has already been extinguished again.
Niestety ponownie zgasł zapał Komisji do przeprowadzenia reform, którego maleńki przebłysk mogliśmy po raz kolejny wykryć w minionym roku.

Listen, I admire your... Your zeal.
Posłuchaj, podziwiam twój... zapał.

Kenyan support for these agreements has been viewed by its neighbours as undermining the continent's zeal for a more radical position on EPAs.
Wsparcie ze strony Kenii dla tych umów jest postrzegane przez państwa ościenne jako podważanie zapału Afryki do przyjęcia bardziej radykalnego stanowiska wobec UPG.

The export of weapons, unhealthy investment, the exploitation of raw materials - Europe knows the signs of neocolonialism amid all the zeal all too well.
Eksport broni, niezdrowe inwestycje, nadmierna eksploatacja surowców - Europa bardzo dobrze rozpoznaje znaki neokolonializmu wśród całego tego zapału.

That is a very important matter and I hope it will be implemented with the same zeal with which we implement our own regulations affecting our own fishing communities.
To bardzo ważna kwestia i mam nadzieję, że zapis ten zostanie wdrożony z takim samym zapałem, z jakim wdrażamy nasze własne regulacje odnoszące się do naszych społeczności rybackich.

It is another example of how the EU's politicians and officials go into any area and at any level of detail they choose in their zeal to centralise political power here.
To kolejny przykład tego, jak politycy i funkcjonariusze UE wkraczają w dowolnie wybraną przez siebie dziedzinę, na dowolnym poziomie szczegółowości, gorliwie dążąc do skupienia władzy politycznej w tym miejscu.

This year we shall also be awarding the first allocations from the new Governance Facility, through which we are demonstrating that we can and will offer more to those partners that display genuine reforming zeal.
W tym roku przyznamy też pierwsze alokacje z nowego instrumentu zarządzania, poprzez który zademonstrujemy, że możemy zaoferować i zaoferujemy więcej naszym partnerom, co odzwierciedla prawdziwy pęd do reform.

It would appear that in today's so-called democratic Germany there are still judges who would muzzle freedom of expression with the same zeal as those in National-Socialist Germany or in Communist Germany.
Okazuje się, że w dzisiejszych tak zwanych demokratycznych Niemczech nadal istnieją sędziowie, którzy tępią wolność wyrażania opinii z takim samym zapałem jak ci za czasów nacjonalistycznego socjalizmu czy komunizmu w Niemczech.

That is why, Mr Barroso, I should like to see you promote an application of the Maastricht criteria appropriate to these times of crisis with as much zeal as you defend the Treaty of Lisbon.
Dlatego, panie Barroso, chciałbym, żeby popierał pan egzekwowanie kryteriów z Maastricht w sposób odpowiadający obecnym czasom kryzysu z takim samym entuzjazmem, z jakim broni pan traktatu lizbońskiego.