Wordnet angielsko-polski

(approximately the last 63 million years)
era kenozoiczna, kenozoik
synonim: Cenozoic
synonim: Cenozoic era