Wordnet angielsko-polski

(erect perennial Old World herb of dry grassy habitats)
rzepik pospolity
synonim: harvest-lice