Wordnet angielsko-polski

(small alligator of the Yangtze valley of China having unwebbed digits)
aligator chiński
synonim: Chinese alligator