Wordnet angielsko-polski

(shrub of mountainous areas of Europe)
olsza zielona, kosa olcha
synonim: green alder