Wordnet angielsko-polski

(common toad of Europe)
ropucha szara, ropucha zwyczajna
synonim: European toad