Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of money in Burundi)
frank burundyjski, BIF