Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of money in Egypt
equal to 100 piasters)
funt egipski, EGP, LE, E£
synonim: pound