Wordnet angielsko-polski

(formerly the basic unit of money in Finland)
marka fińska, FIM
synonim: markka