Wordnet angielsko-polski

(small shrubby ash of southwestern United States and northwestern Mexico)
jesion aksamitny
synonim: Arizona ash