Wordnet angielsko-polski

trylony
synonim: G-series nerve agent
synonim: G agent