Wordnet angielsko-polski

(a variety of water strider)
nartnik duży
synonim: common pond-skater