Wordnet angielsko-polski

izoglukoza
synonim: isoglucose
synonim: glucose-fructose
synonim: high fructose corn syrup
synonim: high fructose maize syrup
synonim: HFCS