Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of money in Kenya
equal to 100 cents)
szyling kenijski, KES
synonim: shilling