Wordnet angielsko-polski

hematoksylina
synonim: haematoxylin
synonim: hematoxylin
synonim: C.I. 75290