Wordnet angielsko-polski

(from 544 million to about 230 million years ago)
era paleozoiczna, paleozoik
synonim: Paleozoic