Wordnet angielsko-polski

(of arid and semiarid open country)
frynosoma rogata
synonim: Phrynosoma cornutum