Wordnet angielsko-polski

(the Nazi dictatorship under Hitler (1933-1945) )
Rzesza
synonim: Nazi Germany