Wordnet angielsko-polski

silnik widlasty
synonim: V-engine
synonim: Vee engine