Wordnet angielsko-polski

film interaktywny
synonim: interactive movie
synonim: movie game