Wordnet angielsko-polski

(tall rhizomatous plant having very fragrant flowers and rhizomes used medicinally)
waleriana, kozłek lekarski
synonim: common valerian
synonim: garden heliotrope