Wordnet angielsko-polski

pędnik cykloidalny
synonim: Voith-Schneider propeller
synonim: VSP