Wordnet angielsko-polski

pędnik cykloidalny
synonim: Voith Schneider propeller
synonim: VSP