Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) ad hoc, doraźnie;
ad hoc decision - decyzja doraźna/podjęta doraźnie, ad hoc;

(Adjective) ad hoc, tymczasowy, okolicznościowy, doraźny;
on an ad hoc basis - doraźnie, tymczasowo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv ad hoc, doraźnie.adj ad hoc, doraźny
zaimprowizowany

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ad hoc, doraźny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

doraźnie
doraźny, przejściowy, tymczasowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

doraźny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ad hoc

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCZEKANIE: NA POCZEKANIU

DORAŹNIE

Wordnet angielsko-polski

(often improvised or impromptu
"an ad hoc committee meeting")
doraźny

Słownik internautów

ad hoc, improwizowany, w doraźnym celu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
Do niedawna liczyła się incydentalnie, teraz należy do istoty partnerstwa.

statmt.org

In other words, it's kind of random, kind of ad hoc, how we figure out what we should do.
Innymi słowy, dzieje się to dość przypadkowo, jakby na poczekaniu dochodzimy do tego, co powinniśmy zrobić.

TED

And one of the main events are these ad-hoc schools.
Niemałą rolę odgrywają spontanicznie tworzone szkoły.

TED

This also means that we can get away from the current state of affairs with continual ad hoc efforts to revise the budget plan.
Oznacza to również, że możemy zmienić obecny stan rzeczy - z jego ciągłymi doraźnymi próbami weryfikacji planu budżetowego.

statmt.org

Because the explanatory role of Persephone's marriage contract could be played equally well by infinitely many other ad hoc entities.
Jako że wytłumaczalną rolę małżeńskiego kontraktu Perfesony może zagrać równie dobrze nieskończona ilość innych doraźnych istot.

TED

If such an ad hoc team is created, I should lead it.
Jeśli mielibyśmy doraźnie utworzyć taki zespól, to ja powinienem nim dowodzić.

Each of these has its own ad hoc data protection rules.
Każda z tych umów przewiduje własne zasady ochrony danych osobowych ad hoc.

In the past, we have focused on ad hoc adjustments.
W przeszłości koncentrowaliśmy się na dostosowaniach ad hoc.

However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach.

Moreover, we also organise ad hoc meetings and open hearings.
Organizujemy ponadto spotkania doraźne i posiedzenia otwarte.

They may be increased in the eighth framework programme, or through the introduction of ad hoc budget lines.
Można je zwiększyć w ramach ósmego programu ramowego albo poprzez wprowadzenie linii budżetowych ad hoc.

It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.

It used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
Do niedawna liczyła się incydentalnie, teraz należy do istoty partnerstwa.

When it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Jeżeli chodzi o stabilizację gospodarki, znaczna część naszych działań miała charakter doraźny lub tymczasowy.

It is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
To są te środki dodatkowe, które mogłyby stanowić instrument ad hoc, o którym wcześniej wspomniałem.

This also means that we can get away from the current state of affairs with continual ad hoc efforts to revise the budget plan.
Oznacza to również, że możemy zmienić obecny stan rzeczy - z jego ciągłymi doraźnymi próbami weryfikacji planu budżetowego.

This delegation comprises 15 members of its ad hoc committee on direct elections and additional powers.
W jej skład wchodzi 15 członków komitetu doraźnego na rzecz wyborów bezpośrednich i dodatkowych uprawnień.

Rural development cannot be implemented through sudden ad hoc decisions, but must be based on a long-term plan.
Rozwoju obszarów wiejskich nie da się realizować poprzez nagłe, doraźne decyzje. Musi on opierać się na planie długofalowym.

The ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
Doraźny mechanizm ewentualnej pomocy finansowej dla Grecji służy zaspokojeniu potrzeb natychmiastowych.

That implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Wiąże się to z pomocą prawną ad hoc pozwalającą na dostęp do zewnętrznych, wyspecjalizowanych prawników.

In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
W 2009 roku Komisja opublikowała sprawozdanie grupy ekspertów ad hoc w sprawie przejścia z opieki zinstytucjonalizowanej na opiekę świadczoną w lokalnych społecznościach.

That is what we have decided to do by including an ad hoc action during the revision of the Small Business Act.
Właśnie ten cel postanowiliśmy osiągnąć uwzględniając w przeglądzie programu Small Business Act działanie doraźne.

Firstly, our fellow Members are proposing a solution that is ad hoc in nature, temporary, and solely for the next term.
Po pierwsze, koledzy proponują rozwiązanie, które ma charakter doraźny, tymczasowy i wyłącznie na najbliższą kadencję.

Therefore, ad hoc transitional measures to support the most vulnerable sectors and countries while implementing the legislation are required to avoid market failures.
Zatem wymagane są doraźne środki przejściowe w celu wsparcia najbardziej narażonych sektorów i państw w czasie wdrażania przedmiotowego prawodawstwa.

The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.

We cannot expect a positive change in the environmental situation in the Baltic Sea by relying only on ad hoc projects.
Nie możemy spodziewać się pozytywnych zmian w stanie środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego opierając się wyłącznie na projektach ad hoc.

The Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
Przysługujący Unii status doraźnego obserwatora w Radzie Arktycznej jest do tego celu nieodpowiedni.

Allow me to take this opportunity to particularly welcome the recent decision by the European Parliament to establish an ad hoc delegation for Iraq.
Korzystając z okazji, chciałbym z zadowoleniem odnieść się do ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej utworzenia delegacji ad hoc ds. stosunków z Irakiem.

Further negotiations will take place under the auspices of a newly established ad hoc working group for long-term cooperation within the framework of the Convention.
Dalsze negocjacje odbędą się pod auspicjami nowo ustanowionej grupy roboczej ad hoc na rzecz długookresowej współpracy w ramach konwencji.

I think we can be confident that there are guarantees for the future that ad hoc political measures will be superfluous.
Możemy być według mnie przekonani, że mamy gwarancję, iż niepotrzebne będą w przyszłości doraźne środki polityczne.

And then I discover that all we have is an ad hoc dialogue with India and the absence of meaningful engagement on human rights issues.
Później odkrywam, że jedyne, co robimy, to prowadzenie doraźnych rozmów z Indiami bez wyraźnego zaangażowania w sprawy związane z ochroną praw człowieka.

As Mr Monti's report, which appeared last week, states, a single ad hoc solution to each crisis is no longer enough for Europe.
Jak stwierdzono w sprawozdaniu pana posła Montiego, które pojawiło się w zeszłym tygodniu, pojedyncze doraźne rozwiązanie kryzysu już Europie nie wystarczy.

The discussions were lengthy, but the good news is that we did not permit the attempts to make ad hoc changes to the Schengen membership criteria.
Dyskusje trwały długo, lecz dobra wiadomość jest taka, że nie dopuściliśmy do zmian ad hoc w kryteriach członkostwa w Schengen.

An ad hoc judge, who would intervene only in cases brought against the Union or involving Union law, would, in our opinion, not be sufficient.
Sędzia powoływany ad hoc, który uczestniczyłby wyłącznie w sprawach wnoszonych przeciwko Unii, lub dotyczących prawa unijnego to naszym zdaniem rozwiązanie niewystarczające.

The Commission is planning to assist ad hoc projects in this area, in addition to the funds available under the European Fisheries Fund.
Komisja planuje wspomagać projekty ad hoc w tym obszarze, jako dodatek do środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Instead of ad hoc sanctions being imposed, I would like an EU strategy resulting in a coherent and sustainable sanctions policy.
Zamiast nakładanych ad hoc sankcji wolałbym strategię unijną, która zaowocowałaby spójną i zrównoważoną polityką w zakresie sankcji.

This is to be done not through ad hoc solutions and bilateral assistance but through systematic use of the international institutions that exist for this purpose.
Odbędzie się to nie poprzez rozwiązania doraźne i pomoc dwustronną, ale przez systematyczne wykorzystywanie pomocy oferowanej przez powołane w tym celu instytucje międzynarodowe.

So then, we do not want an ad hoc law for the Abruzzo region, but a law applicable to any region that may find itself in this position.
Nie chcemy zatem doraźnego prawa w odniesieniu do regionu Abruzji, ale prawa, które dałoby się zastosować do każdego regionu, który może znaleźć się w podobnej sytuacji.

We had to establish an ad hoc mechanism, which we have just used to support Ireland. However, we really need a permanent mechanism in the medium term.
Musieliśmy ustanowić mechanizm doraźny, z którego właśnie skorzystaliśmy, aby wspomóc Irlandię, w istocie potrzebujemy jednak w perspektywie średniookresowej mechanizmu stałego.

We need a definitive method and an ad hoc calendar to ensure that information and documentation on this joint financing is not undermined by this lack of transparency.
Musimy stosować wysoce dokładne metody i kalendarz ad hoc, aby mieć pewność, że informacje i dokumentacja dotycząca tego wspólnego finansowania nie spotka się z zarzutem braku przejrzystości.

Indeed, making provision to evaluate the ad hoc tools adopted at national level to end the crisis is evidence of an approach that is not only highly professional, but also sensitive.
Umożliwienie oceny narzędzi przyjmowanych spontanicznie na szczeblu krajowym w celu wyjścia z kryzysu dowodzi podejścia, które jest wyrazem nie tylko dużego profesjonalizmu, ale i wrażliwości.

What is most important, however, is to undertake steps aimed at improving the situation on food markets, not just by ad hoc activities, but actions that will lead to long-term stability.
Najistotniejsze jest jednak, aby podejmowane działania, mające na celu właśnie poprawę sytuacji na rynkach żywnościowych, nie miały charakteru działań ad hoc, a doprowadziły do trwałej stabilizacji.

Moreover, the ad hoc delegation that recently visited Palestine documented serious violations of humanitarian law and human rights, clear violations of the Oslo and Annapolis commitments.
Ponadto delegacja ad hoc, która niedawno odwiedziła Palestynę, odnotowała przypadki poważnego łamania prawa humanitarnego i praw człowieka, wyraźne pogwałcenie zobowiązań z Oslo i Annapolis.

Beyond this systemic response, a new ad hoc reflection is needed on credit default swaps regarding sovereign debt, and the problem of 'naked' practices needs particular attention in this context.
Oprócz tej reakcji systemowej konieczna jest nowa i doraźna refleksja w sprawie swapów ryzyka kredytowego dotyczących suwerennego długu, a szczególnej uwagi w tym kontekście wymaga problem praktyk "bez pokrycia”.

We are prepared to offer assistance to the Iraqi Council of Representatives on a partnership basis, to teach their staff, to travel there and work through the ad hoc permanent delegation.
Jesteśmy przygotowani na to, aby zaoferować pomoc irackiej Radzie Reprezentantów na zasadzie partnerstwa, wyszkolić jej pracowników, wyjechać do Iraku i pracować za pośrednictwem stałej delegacji ad hoc.

That is what the European Union affirms, without hesitation, by offering its political and financial support to international criminal justice, ad hoc tribunals or the International Criminal Court.
Dlatego też Unia Europejską bez wahania popiera trybunały ad hoc lub Międzynarodowy Trybunał Karny, oferując swoje polityczne i finansowe wsparcie dla międzynarodowego systemu sądownictwa kryminalnego.

And lastly, what direct support should be provided by European programmes - should we have ad hoc programmes for the social economy, or create space within existing programmes for these operators?
I wreszcie, jakie formy bezpośredniego wsparcia powinny przewidywać programy europejskie - czy potrzeba doraźnych programów ukierunkowanych na gospodarkę społeczną, czy może należy poszukać miejsca dla podmiotów z tego sektora w istniejących programach?

At the same time, we saw that it is not always sensible to tackle the problems of energy crises on an ad hoc basis, since a crisis blows up every six months or so.
Jednocześnie przekonaliśmy się, że doraźne rozwiązywanie problemu kryzysu energetycznego nie zawsze jest racjonalne, ponieważ kryzys wybucha mniej więcej co sześć miesięcy.

An ad hoc 'Vulnerability FLEX' instrument will mobilise EUR 500 million from the European Development Fund.
Doraźny mechanizm FLEX stosowany w przypadku podatności na zagrożenia umożliwi pozyskanie 500 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Of course, Lady Ashton can 'deputise', but, if she does, it will have to be on an 'ad hoc' basis, at the expense of either the Council or the Commission.
Oczywiście lady Ashton może działać w "zastępstwie”, ale odbywałoby się to na zasadzie ad hoc i kosztem Rady lub Komisji.

I have two ad hoc proposals for Greece: the International Monetary Fund could extend the repayment period for the loan to Greece from three to five years.
Mam dwie doraźne propozycje dla Grecji: Międzynarodowy Fundusz Walutowy mógłby przedłużyć termin spłaty pożyczki udzielonej Grecji z trzech do pięciu lat.

Would the European Commission prefer to wash its hands of this matter than to guarantee actual European-wide monitoring, ad hoc inspections by European inspectors and European supervision?
Może Komisja Europejska wolałaby umyć ręce w tej sprawie i nie zapewniać faktycznego monitorowania na szczeblu całej Europy, inspekcji ad hoc przeprowadzanych przez europejskich inspektorów oraz europejskiego nadzoru?

On 13 April, I will host the Ad Hoc Liaison Committee led by Norway; we are in discussion on the possibilities of a donor conference in June.
W dniu 13 kwietnia będę gościć Komitet Doraźny, któremu przewodzi Norwegia; jesteśmy w trakcie dyskusji o możliwościach zorganizowania w czerwcu konferencji darczyńców.

It is essential and important, ladies and gentlemen, to disseminate practices and know-how and enhance learning through ad hoc vocational training programmes dedicated to the cultural and creative sector.
Panie i Panowie! Kluczowe i istotne jest upowszechnianie praktyki i know-how oraz wpieranie nauki poprzez doraźnie tworzone programy kształcenia zawodowego dedykowane sektorowi kultury i sektorowi twórczemu.

Having said that, we also know very clearly, and this was apparent from the second meeting we had, the Ad Hoc Liaison Committee meeting, that we cannot only have political negotiations.
Biorąc to pod uwagę, bardzo dobrze wiemy i było to oczywiste od drugiego zorganizowanego przez nas spotkania, posiedzenia komitetu łącznikowego ad hoc, że nie możemy prowadzić tylko negocjacji politycznych.