Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) konkubent/konkubina;

(Adjective) de facto, w praktyce, faktyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj rzeczywisty, faktyczny.adv rzeczywiście, faktycznie, de facto

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

istotnie, rzeczywiście, w praktyce

Nowoczesny słownik angielsko-polski

de facto

Słownik internautów

zgodnie ze stanem faktycznym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a bilateral issue which has de facto become a European problem.
Ta dwustronna kwestia stała się w rzeczywistości problemem europejskim.

statmt.org

De facto, their transposition into binding Community legislation would bring legal certainty.
W rzeczywistości ich transpozycja na obowiązujące prawo wspólnotowe zapewniłaby pewność prawną.

statmt.org

It is de facto still in force, but no longer has a basis in law.
W rzeczywistości jej zapisy obowiązują nadal, choć nie mają żadnej podstawy prawnej.

statmt.org

To that end, any explicit or de facto indexation of nominal wages to prices should be eliminated.
W tym celu należy wyeliminować urzędową lub faktyczną indeksację płac nominalnych.

ECB

In the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
Ze względu na brak niezależności finansowej Agencja jest w rzeczywistości włączona do struktury Komisji.

statmt.org

Here too we must build a strong 'de facto solidarity'.
Także tutaj musimy zbudować silną "rzeczywistą solidarność”.

We are talking about a sector that is de facto keeping Europe moving.
Mowa o sektorze, który de facto utrzymuje Europę w ruchu.

This is a bilateral issue which has de facto become a European problem.
Ta dwustronna kwestia stała się w rzeczywistości problemem europejskim.

Dealing with climate change is de facto a success story of European politics.
Zajmowanie się zmianami klimatycznymi to de facto pasmo sukcesów polityki europejskiej.

We must guarantee citizens both inside and outside de facto access to the right to vote for their central government.
Musimy zagwarantować obywatelom, zarówno tym przebywającym w kraju, jak i poza jego granicami, rzeczywistą możliwość skorzystania z prawa do oddania głosu na centralny rząd.

The Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
Zmieniono konstytucję i de facto doszło do przywrócenia reżimu prezydenckiego.

It is de facto still in force, but no longer has a basis in law.
W rzeczywistości jej zapisy obowiązują nadal, choć nie mają żadnej podstawy prawnej.

At present, regional cooperation occurs de facto in the energy sector.
W chwili obecnej w sektorze energetycznym współpraca regionalna de facto istnieje.

A great deal will de facto depend on whether, and to what extent, the agreement is actually implemented.
W rzeczywistości dużo zależy od tego, czy i w jakim zakresie przedmiotowa umowa zostanie faktycznie wdrożona.

And last week, Chase said that I was the de facto boss.
A w zeszłym tygodniu Chase powiedział, że de facto, to ja byłem szefem.

For Tibetans, its use and development are one of the most important ways in which they exercise their de facto autonomy.
Jego używanie i rozwój są dla Tybetańczyków jednym z najważniejszych aspektów korzystania z faktycznej autonomii.

Since the communications industry manages data transmission, it has de facto control over democratic discussion and the access to knowledge.
Ponieważ branża komunikacyjna zarządza transmisją danych, sprawuje faktyczną kontrolę nad demokratyczną dyskusją i dostępem do wiedzy.

Let us hold accountable a system that allows de facto imprisonment of opposition leaders.
Pociągnijmy do odpowiedzialności system, który pozwala de facto na więzienie przywódców opozycji.

In the absence of an autonomous budget, the agency is de facto integrated into the Commission.
Ze względu na brak niezależności finansowej Agencja jest w rzeczywistości włączona do struktury Komisji.

From this moment on, I am the de facto commander of this precinct.
Od tej chwili jestem de facto komendantem tego posterunku.

This has allowed de facto circumvention of the law.
To dotychczas pozwalało defacto na obejście prawa.

The reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
Wymaga się w nich de facto przekształcenia UE w mocarstwo wojskowe.

De facto, their transposition into binding Community legislation would bring legal certainty.
W rzeczywistości ich transpozycja na obowiązujące prawo wspólnotowe zapewniłaby pewność prawną.

The Commission is the new de facto government of the European Union.
Komisja jest faktycznie nowym rządem Unii Europejskiej.

The fact that this remains de facto impossible for urban and regional transport is regrettable.
Fakt, że pozostaje to de facto niemożliwe dla transportu miejskiego i regionalnego jest godny ubolewania.

What we are de facto dealing with in this area is, amongst other things, the implementation of the social market economy regulatory framework.
W tej sferze mamy de facto do czynienia między innymi z wdrożeniem ram regulacyjnych społecznej gospodarki rynkowej.

We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
Musimy również zauważyć, że Korea Południowa jest de facto krajem abolicjonistycznym.

Those who know the region say that a de facto presidential system was already in place before the pro forma court judgment.
Ci, którzy znają region mówią, że de facto system prezydencki już działał zanim wydano pro forma orzeczenie trybunału.

There are inner city areas where the de facto writ of Sharia law runs.
Istnieją obszary w centrach miast, gdzie de facto rządzą nakazy szariatu.

Georgia has de facto the right of veto.
Gruzja ma de facto prawo weta.

We are opposing all attempts to bring about a transition to a one-sided, 'de facto' government.
Sprzeciwiamy się wszelkim próbom przemian prowadzących de facto do jednostronnych rządów.

Then you will be de facto Pope.
Tak. Więc będziesz de facto papieżem.

What also concerned me was the representative of the de facto government we spoke to, who was obviously rather incompetent.
Zaniepokoił mnie również przedstawiciel rządu de facto, z którym rozmawialiśmy i który ewidentnie był dosyć niekompetentny.

That is the de facto and de jure situation.
Tak przedstawia się sytuacja faktyczna i prawna.

This will ensure the dignity of our House, which should not 'call on' or 'ask' an illegitimate de facto authority to behave better.
11. Pozwoli to zachować godność naszej Izby, która nie powinna "wzywać” ani "prosić” de facto nielegalny rząd do poprawy zachowania.

Hospitals don't recognize de facto medical licenses.
Szpitale nie uznają licencji de facto.

Particular emphasis needs to be placed on cooperation in education/innovation, since no European institution is working on this de facto.
Szczególnie trzeba podkreślić współpracę na linii edukacja - innowacje, bo tym nie zajmuje się de facto żadna instytucja europejska.

Finally, as Robert Schuman said, we must set up concrete projects 'which first create a de facto solidarity'.
Wreszcie, jak powiedział Robert Schuman, musimy uruchomić konkretne projekty, które "stworzą najpierw rzeczywistą solidarność”.

I have voted against the legislative resolution, as the price regulation will, de facto, lead in the wrong direction in the long term.
Zagłosowałem przeciwko rezolucji legislacyjnej, gdyż regulacja cenowa w dłuższej perspektywie de facto podąży w złym kierunku.

We are leaving it open until the moment the French Government has really applied this legislation de facto in day-to-day proceedings.
Pozostanie tak do czasu, kiedy rząd francuski zacznie de facto stosować przepisy w codziennym postępowaniu.

I am full of de facto... habeas corpus emancipation proclamation.
Znam się wnikliwie na... Habeas corpus, proklamacji o emancypacji.

The option of improving the situation by stating that, de facto, the shipyards should be closed, clearly involves certain serious consequences.
Scenariusz poprawy sytuacji przez powiedzenie de facto, że stocznie powinny upaść, oczywiście niesie za sobą wiadome niebezpieczeństwa.

In our opinion, this represents de facto recognition of the existence of Kosovo, which we find unacceptable.
Naszym zdaniem de facto oznacza to uznanie istnienia Kosowa, co uważamy za niedopuszczalne.

We are rejecting this report because we do not accept having the de facto recognition of Kosovo as a state imposed on us.
Odrzucamy przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ nie zgadzamy się na faktyczne narzucanie nam uznania Kosowa jako państwa.

There is only one woman for ten men on boards, which means a 90% de facto quota for men.
Zaledwie co dziesiąty członek zarządu jest kobietą, co faktycznie oznacza parytet w wysokości 90 % dla mężczyzn.

When the market questioned the business model and refused to lend, the business model de facto collapsed.
Kiedy rynek zakwestionował ten model biznesowy i odmówił udzielenia pożyczki, ten model biznesowy de facto zbankrutował.

That arrangement de facto permits European businesses to be handicapped in relation to their competitors, particularly those from China.
Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin.

For example, I cannot agree that registration is de facto mandatory when only registered lobbyists have access to Parliament.
Na przykład, nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że rejestracja jest de facto obowiązkowa, skoro tylko zarejestrowani lobbyści mają wstęp do Parlamentu Europejskiego.

We have a de facto oligopoly.
Mamy tu de facto do czynienia z oligopolem.

Against the background of the global economic crisis, the support recently offered to banks will, de facto, lead to their nationalisation and bring them under state control.
W kontekście globalnego kryzysu ekonomicznego i udzielenia ostatnio bankom pomocy, spowoduje to ich de facto nacjonalizację i pozostawienie w narodowych rękach.

Of course, we all know the reality that an EU foreign policy exists de facto if not de jure.
Oczywiście wszyscy wiemy, jaka jest rzeczywistość - polityka zagraniczna UE istnieje de facto, jeśli nie de jure.

We are de facto codecision-makers in this procedure and yet we have allowed the Council regulation to anticipate our parliamentary rights.
W rzeczywistości jesteśmy współdecydentami w tej procedurze, a pozwoliliśmy, aby rozporządzenie Rady antycypowało nasze parlamentarne prawa.

De facto we can work on three chapters, namely, those on competition, public procurement, and social policy and employment.
Możemy de facto pracować nad trzema rozdziałami, a mianowicie dotyczącymi konkurencji, zamówień publicznych oraz polityki społecznej i zatrudnienia.

Their disregard does not even stop at the de facto genocide of local populations that depend on the environment for their livelihood.
Ten brak szacunku nie kończy się nawet na faktycznej eksterminacji lokalnych społeczności, których możliwości przeżycia uzależnione są od środowiska naturalnego.

We therefore need to be very careful that the measures we adopt do not discriminate against de facto citizens of the European Union.
Musimy zatem zachować czujność, aby przyjmowane środki nie doprowadziły do dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej.