Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pełna widownia; sport ful;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pełna widownia (w teatrze)

Wordnet angielsko-polski

(a poker hand with 3 of a kind and a pair)
ful, full

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Better is a dry morsel, and quietness therewith, Than a house full of feasting with strife.
Lepszy jest kęs suchego chleba a w pokoju, niżeli pełen dom nabitego bydła ze swarem.

Jesus Army

And these ones who have washing machines, but not a house full of other machines, they use two.
Ci, którzy używają pralek, ale nie mają domu naszpikowanego gadżetami, zużywają dwie.

TED

We need to have a full debate in this House from all sides of the political spectrum.
Musimy odbyć pełną debatę na tej sali, wysłuchując opinii wszystkich stron spektrum politycznego.

statmt.org

I hope that will command the full support of the House.
Mam nadzieję, że moje propozycje znajdą pełne poparcie w tej Izbie.

statmt.org

I know you're out there, they told me backstage, it's a full house and such.
Wiem, że jesteście, bo słyszałem, że mamy pełną salę.

TED

My God, there is nothing more invigorating than a full house.
Mój Boże, nie ma niczego bardziej ożywiającego, niż pełna widownia.

Full house as usual for this Sunday afternoon game.
Pełna widownia jak zwykle przybyła na ten niedzielny mecz.

You have a very full house here, Sam.
Masz już pełny dom, Sam.

So, you got yourself a full house now.
Więc, masz teraz pełną chatę.

Not used to performing to a full house.
Nie jestem przyzwyczajony do występów przy pełnej widowni.

Full house. Got you again. I can't believe this.
Pełny dom, Dostawany ciebie znów, nie mogę uwierzyć tego,

I don't want a full house at the Winter Garden Theatre.
Nie chcę pełnej sali w Winter Garden Theatre.

Full house and then we're back again.
Pełna sala i znowu jesteśmy do przodu.

Since it's vacation time, it's full house at home.
A ponieważ są wakacje, dom jest pełen ludzi.

Well, we're gonna have a full house tomorrow.
Jutro będziemy mieli pełny dom.

It's so good... to see a full house, in the Lord's house.
Tego Jest tak dobre... zobaczyć pełny dom, w domie Pana .

I have a full house.
A ja miałem cztery dwójki.

What is this, Full House? Are you kidding?
Co to jest, Pełna hata? żartujesz?

Not so fast, darling. Full house.
Nie tak szybko kochana, full.

Having a full house... two kids.
Mieć pełny dom... dwoje dzieci.

A full house tonight, Mr. Baldi.
Pełna sala dzisiaj, panie Baldi.

ls it Andhra to be full house?
A co w Andhra nie byłoby pełne?

Full house. Kings and aces. Monsieur Le Chiffre.
Ful, króle na asach. Panie Le Chiffre?