Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy ustawa zabraniająca aresztowania obywatela bez zgody sądu; prawniczy nakaz doprowadzenia zatrzymanego do sądu w celu stwierdzenia legalności aresztu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(praw.) ustawa zabraniająca aresztowania obywatela bez nakazu sądu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

ustawa zabraniająca aresztowania bez nakazu sądowego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

- Madam President, Magna Carta and habeas corpus are the bedrocks upon which the American Constitution was written.
- Pani przewodnicząca! Magna Carta i habeas corpus stanowią podwaliny, na których spisano Konstytucję Amerykańską.

statmt.org

Moreover, the habeas corpus principle was introduced, i.e. the principle that the court ascertains whether detention is lawful.
Ponadto wprowadzono zasadę habeas corpus, tzn. zasadę, że to sąd decyduje, kiedy zatrzymanie obywatela jest uzasadnione.

statmt.org

Suspended human rights, habeas corpus, right of defence, prisoners' rights: I know what I am talking about.
Zawieszono prawa człowieka, ustawę zabraniającą aresztowania obywateli bez zgody sądu, prawo do obrony, prawa więźnia: wiem, o czym mówię.

statmt.org

We must also respect fundamental human rights and include safeguards like habeas corpus.
Musimy również zapewnić poszanowanie podstawowych praw człowieka, jak również uwzględnić różne gwarancje, na przykład z zakresu nietykalności osobistej.

statmt.org

We must also respect fundamental human rights and include safeguards like habeas corpus.
Musimy również zapewnić poszanowanie podstawowych praw człowieka, jak również uwzględnić różne gwarancje, na przykład z zakresu nietykalności osobistej.

I have a petition for a writ of habeas corpus.
Mam tu petycję o nakaz habeas corpus.

Do you know what habeas corpus is, miss?
Wie pani, co to jest?

Precedents for habeas corpus, cruel and unusual punishment here.
Wyjątki od aktu habeas corpus, okrucieństwa i kary nadzwyczajne, tutaj.

Unlawful combatants have no right to habeas corpus.
Terroryści nie mają prawa do nietykalności osobistej.

I am full of de facto... habeas corpus emancipation proclamation.
Znam się wnikliwie na... Habeas corpus, proklamacji o emancypacji.

But first I'd like to say a few words about... About habeas corpus.
Ale najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów o... ...o Habeas Corpus.

We should tell him about Habeas Corpus.
Powinniśmy mu powiedzieć o Habeas Corpus.

Right to habeas corpus, suspended.
Prawo do Habeas Corpus - zawieszone.

Welcome to project habeas corpus.
Witamy projektu habeas corpus.

Suspended human rights, habeas corpus, right of defence, prisoners' rights: I know what I am talking about.
Zawieszono prawa człowieka, ustawę zabraniającą aresztowania obywateli bez zgody sądu, prawo do obrony, prawa więźnia: wiem, o czym mówię.

We also welcome Uzbekistan's introduction of habeas corpus and the abolition of the death penalty, which should come into effect in January 2008.
Z zadowoleniem przyjmujemy także wprowadzenie przez Uzbekistan nakazu doprowadzenia zatrzymanego do sądu w celu stwierdzenia legalności aresztu i zniesienie kary śmierci, które powinno wejść w życie w styczniu 2008 r.

Moreover, the habeas corpus principle was introduced, i.e. the principle that the court ascertains whether detention is lawful.
Ponadto wprowadzono zasadę habeas corpus, tzn. zasadę, że to sąd decyduje, kiedy zatrzymanie obywatela jest uzasadnione.

- Madam President, Magna Carta and habeas corpus are the bedrocks upon which the American Constitution was written.
- Pani przewodnicząca! Magna Carta i habeas corpus stanowią podwaliny, na których spisano Konstytucję Amerykańską.

This will further destroy the principle of habeas corpus and the freedom from arbitrary arrest and imprisonment traditionally enjoyed by British citizens and fundamental to English law and freedoms.
To w następstwie spowoduje unieważnienie zasady habeas corpus i wolności od bezpodstawnego aresztowania, które obowiązują w Wielkiej Brytanii, a które są podstawą angielskich praw i swobód obywatelskich.

If you want higher standards in European criminal proceedings, then adopt habeas corpus, trial by jury and the main provisions of the Magna Carta and the Bill of Rights 1689 as the common European standards.
Jeśli chcecie wyższych standardów w europejskim postępowaniu karnym, jako wspólne standardy europejskie zaprowadźcie habeas corpus, proces z udziałem ławy przysięgłych oraz najistotniejsze unormowania Wielkiej Karty i Deklaracji Praw z 1689 roku.