Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sześć, pół tuzina;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sześć

Wordnet angielsko-polski

(the cardinal number that is the sum of five and one)
szóstka
synonim: six
synonim: 6
synonim: VI
synonim: sixer
synonim: sise
synonim: Captain Hicks
synonim: sextet
synonim: sestet
synonim: sextuplet
synonim: hexad

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
W chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.

TED

There are quite a few - more than half a dozen -countries in the second group at this moment.
W tej chwili do drugiej grupy należy kilka - pół tuzina - państw.

statmt.org

He said that there had been 1 170 amendments, 200 interviews and half a dozen trialogue meetings.
Powiedział, że zgłoszono 1170 poprawek, odbyto 200 rozmów i kilka posiedzeń trójstronnych.

statmt.org

There are about a half a dozen programs in the world right now that are focused on this.
Na świecie jest obecnie prowadzone około pół tuzina programów, które skupiają się na tym zagadnieniu.

TED

They do this maybe half a dozen times before they get bored, and then they go off and play in traffic.
Zrobiłyby to kilka razy zanim by się nie znudziły, a potem poszłyby sobie i bawiły się w ruchu ulicznym.

TED

They got him eventually, after he killed half a dozen other people.
Złapali go, jak zabił 12 innych ludzi.

I wasn't here more than half a dozen times as a kid.
Ja nie byłem tu więcej niż pół tuzina razy, jako dziecko.

It could be one of a half a dozen ships.
To może być jeden z pół tuzina statków.

Took me away under the eye of about half a dozen policemen.
Zabrałeś mnie na oczach pół tuzina gliniarzy.

Three days. Well, you've probably driven past it at least half a dozen times.
Trzy dni... no cóż... przejeżdżałeś obok niego przynajmniej tuzin razy.

There are at least half a dozen reasons why these things may be happening, and research is absolutely necessary.
Problemów tych jest co najmniej pół tuzina i w związku z tym niezbędne są badania.

There are half a dozen security cameras concealed in my home.
Mam pół tuzina kamer, ukrytych w moim domu.

He could have killed me half a dozen times.
Mógł zabić mnie wiele razy.

Probably met her about a half a dozen times.
Pewnie spotkałem ją kilka razy.

And the half a dozen other details you've chosen to ignore.
I pół tuzina innych powodów, które ignorujesz.

Not more than half a dozen, and all known.
Z tego co wiem, nie więcej niż pół tuzina.

Here's half a dozen pet eggs to take with you to camp.
Oto pół tuzinajaj, które możesz zabrać ze sobą na obóz.

I've worked half a dozen cases with her, enough to know this is unwarranted.
Prowadziłem z nią z pół tuzina spraw, wiem że to wbrew procedurom.

You killed half a dozen of them just like that
Zabiłeś połowę z nich, tak po prostu

She made someone nervous enough to stab her half a dozen times.
Wkurzyła kogoś na tyle, żeby dźgnąć ją 6 razy.

I've had half a dozen children who had to be placed.
Miałem tuzin dzieci, którym musiałem znaleźć miejsce.

I thought we had agreed on half a dozen.
Sądziłam, że umówiliśmy się na pół tuzina.

There are quite a few - more than half a dozen -countries in the second group at this moment.
W tej chwili do drugiej grupy należy kilka - pół tuzina - państw.

I've still got half a dozen shots to do.
Mam jeszcze do zrobienia pół tuzina ujęć.

By this time, I'd already gotten you to mimic half a dozen simple forms.
Mnie na tym etapie udało się nauczyć cię naśladować kilka prostych form.

I doubt there are half a dozen men alive who could translate this text.
Nie ma nawet pół tuzina ludzi, którzy umieliby przetłumaczyć ten tekst.

This guy just gave us half a dozen murders.
Facet właśnie przyznał się... ... do pół tuzina morderstw.

They have half a dozen patrols in the area.
Mają z pół tuzina statków w tym regionie.

I only got three deputies working for me, plus half a dozen volunteer rangers.
Mam tylko trzech zastępców i pół tuzina strażników-wolontariuszy.

Six of one, half a dozen of the other.
Sześciu z jednej strony, pół tuzina z drugiej.

Colonel Makepeace came through with half a dozen teams to rescue us.
Pułkownik Makepeace przyprowadził pół tuzina drużyn by nas uratować.

I found half a dozen there last spring.
Znalazłem pół tuzina mieszkających tu ostatniej wiosny.

I'il be half a dozen moves ahead of you.
Obiecałem, że gdy nadejdzie czas, będę daleko przed tobą.

I've left you like half a dozen messages.
Zostawiłem ci jakieś pół tuzina wiadomości. Serio?

He said that there had been 1 170 amendments, 200 interviews and half a dozen trialogue meetings.
Powiedział, że zgłoszono 1170 poprawek, odbyto 200 rozmów i kilka posiedzeń trójstronnych.

Then she went into a private place and slaughtered half a dozen captive biters.
A potem poszła na prywatny teren i ubiła pół tuzina przetrzymywanych kąsaczy.

Half a dozen guards lost their jobs and pensions at Fox River.
To się stanie. Pół tuzina strażników straciła pracę i emeryturki w Fox River.

But no one wants to be raped by half a dozen fat truckers...
Ale żadna z nich, nie chce być gwałcona przez pół tuzina tłustych kierowców ciężarówek...

You're at risk for a perforated intestine and half a dozen kinds of infection.
Jest ryzyko przebicia jelita i pół tuzina różnych infekcji.

Told you half a dozen times already.
Mówiłam Ci już parę razy.

He's suspected of half a dozen murders over in Staten Island.
Jest podejrzany o pół tuzina morderstw na Staten Island.

You've already psyched out half a dozen of my people already
Już zdążyłeś nakręcić połowę z tuzina moich ludzi.

He's got two houses, four cars, half a dozen servants...
Ma dwa domy, cztery samochody, służbę...

We had hunted for three days, losing a half a dozen ponies...
Polowaliśmy przez trzy dni, tracąc pół tuzina koni...

Half a dozen automatics, one of them Japanese.
Pół tuzina bronie automatyczne, jeden z ich Japończyk.

Hell, I buy half a dozen, I even get a discount.
Cholera... kupię pół tuzina jeśli dostane zniżkę.

I could spare half a dozen of you easier than I can spare him.
Łatwiej by mi było poświęcić pół tuzina was niż jego jednego...

That man murdered half a dozen people.
Ten człowiek zamordował pół tuzina ludzi.

Mr President, in the last 200 years there have been at least half a dozen attempts to create single currencies or fixed exchange rate mechanisms.
Panie przewodniczący! W ciągu ostatnich 200 lat co najmniej sześć razy podejmowano próby stworzenia jednej waluty lub mechanizmów stałego kursu walutowego.

Hayley filed half a dozen complaints against him.
Hayley wniosła na niego pół tuzina skarg.

I have half a dozen ideas.
Mam pół tuzina idei.

More than half a dozen are unbearable.
Więcej niż połowa tuzina jest nie do zniesienia.

And a half a dozen long swabs.
I pół tuzina wacików.

I've unlocked half a dozen Security Two files.
Otworzyłem pół tuzina plików z poziomu drugiego.

These spectrographs from our victim's blood samples represent half a dozen different compounds
Te spektrografy wzięte z próbek krwi ofiar reprezentują pół tuzina różnych składników.