Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bez entuzjazmu, połowiczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Its support and its diplomatic presence remain half-hearted.
Jej wsparcie oraz obecność dyplomatyczna wciąż są nieprzekonujące.

statmt.org

That means that the policy of containing Iran only by half-hearted sanctions and diplomacy has failed.
To wszystko wskazuje na bezskuteczność stosowanej wobec Iranu polityki połowicznych sankcji i zabiegów dyplomatycznych.

statmt.org

In many areas that give citizens cause for concern, we either get there too late or we make only half-hearted decisions.
Do wielu obszarów będących źródłem obaw obywateli docieramy zbyt późno lub podejmujemy wymuszone decyzje.

statmt.org

Because citizens would have condemned this half-hearted gesture which would have allowed the cruel slaughter to continue.
Ponieważ obywatele potępiliby ten połowicznie dobry gest, który zezwoliłby na kontynuowanie tej krwawej rzezi.

statmt.org

This is half-hearted and inconsistent.
Takie działanie jest pozbawione sensu i wewnętrznie sprzeczne.

statmt.org