Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

półprawda

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Half-truths, one-sided interpretations and the denial of historical truth weakens Europeans.
Półprawdy, jednostronne interpretacje i zaprzeczanie prawdzie historycznej to słabość Europejczyków.

statmt.org

Rumours and half-truths flourish in such an environment.
W takich okolicznościach bujnie plenią się plotki i półprawdy.

statmt.org

Through recourse to half-truths and sometimes even lies, they try to manipulate European public opinion in their favour.
Uciekając się do półprawd, a czasem nawet do kłamstw, próbują manipulować europejską opinią publiczną na swoją korzyść.

statmt.org

Like all Eurosceptics, Mr Clark uses half truths, complete lies and lots of oversimplifications on a frequent basis.
Podobnie jak wszyscy eurosceptycy, pan Clark stale posługuje się półprawdami, całkowitymi kłamstwami i licznymi uproszczeniami.

statmt.org

It is a question of our responsibility towards both the EU citizens and Turkey who do not deserve half-truths.
Jest to kwestia naszej odpowiedzialności w odniesieniu zarówno do obywateli UE, jak i Turcji, którzy zasługują na całkowitą prawdę.

statmt.org