Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

biznes efekt współpracy z renomowaną firmą, sytuacja, kiedy dobrze myśli się o firmie dlatego, że jest powiązana z inną firmą o dobrej opinii na rynku; psychologia efekt halo; efekt nimbu;

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) the result of noticing some quality in a po-tential employee which is not relevant to the job but deter-mines the decision of employing that particular person (eg. if a manager who interviewed a person for a job was very impressed by the person's speech and clothing he might decide to employ that person even if these qualities were not indis-pensable for the job) - dostrzeżenie w potencjalnym pracowniku pewnych zalet, które choć nie są związane bezpośrednio z danym zawodem, mają istotny wpływ na zatrudnienie tej konkretnej osoby (np. kandydat, który podczas interwiew zrobił korzystne wrażenie na pracodawcy swoim stylem wypowiedzi lub ubraniem, może zostać zatrudniony, nawet jeśli te cechy nie są najistotniejsze dla danego zawodu)
On the screening of candidates the boss picked out the one who was buttoned up and business-like
it may have been the halo effect that influenced his decision.

Słownik audio-video Montevideo

efekt halo, halacja, aureola