Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka wydruk;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(inf.) ~wydruk

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kopia wydrukowana

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wydruk m

Słownik internautów

wydruk

Słownik audio-video Montevideo

wydruk
tekst wiadomości napisany na papierze

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He had to come up with new ideas, new things that would be hard to copy.
Musiał mieć nowe pomysły, nowe rzeczy, trudne do skopiowania.

TED

Hard copies can also be obtained by writing to the ECB’s Press and Information Division at the address below.
Wersję drukowaną można uzyskać wysyłając zamówienie do Działu Prasy i Informacji, na adres podany poniżej.

ECB

I remember well that, when we were elected in 1979, you tabled thousands of amendments - back then still in hard copy.
Dobrze pamiętam, że po swoim wyborze w 1979 roku złożył pan tysiące poprawek - wtedy jeszcze na papierze.

statmt.org

Alternatively, order a hard copy of the book "The monetary policy of the ECB" (approx. 120 pages) from info@ecb.europa.eu.
Drukowaną wersję publikacji „Monetary Policy of the ECB” (Polityka pieniężna EBC), ok. 120 str., można zamówić pod adresem info@ecb.europa.eu.

ECB

Hard copies will be available, free of charge, as from 24 October 2006 and can be ordered in writing from the ECB’s Press and Information Division or from any of the EU national central banks.
Egzemplarze drukowane będzie można uzyskać bezpłatnie składając pisemne zamówienie w Dziale Prasy i Informacji EBC lub w dowolnym krajowym banku centralnym UE od 24 października 2006 r.

ECB

If I don't, take the hard copy, meet me in front of the building.
Jeśli mi się nie uda, weź wydruk i czekaj na mnie przed budynkiem.

No hard copy. All traces of it mysteriously gone from my computer.
Jakiś cudem wszelkie ślady po nim wyparowały z mojego komputera.

It's copy-protected. I couldn't get a hard copy to print either.
To Jest kopią - chroniony. ja nie mógłbym dostawać wydruk drukować obaj.

But remember that fat kid on Hard Copy with a toy gun?
A pamiętacie tego dzieciaka z 997?

This is a hard copy thing, too.
To jest twarda kopia.

I remember well that, when we were elected in 1979, you tabled thousands of amendments - back then still in hard copy.
Dobrze pamiętam, że po swoim wyborze w 1979 roku złożył pan tysiące poprawek - wtedy jeszcze na papierze.

When are we on Hard Copy?
Kiedy zobaczymy się w programie Hard Copy ?

On the other hand, the ICT department should propose specific measures for replacing hard copy administrative documents with environmentally-friendly, electronic versions.
Z drugiej strony, dział teleinformatyki powinien zaproponować konkretne środki mające umożliwić zastąpienie tradycyjnych kopii dokumentów administracyjnych wersjami elektronicznymi, przyjaznymi dla środowiska.

Indeed, this vote emphasises the importance of how information on medicinal products must also be available on the Internet or in hard copy, following specific rules which are the same in all Member States.
Przedmiotowe głosowanie pokazuje również znaczenie dostępności informacji o produktach leczniczych w Internecie lub w postaci drukowanej zgodnie ze szczegółowymi zasadami - takimi samymi we wszystkich państwach członkowskich.