Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse twarda waluta, waluta swobodnie wymienialna;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dewizy

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

waluta mocna/twarda

Wordnet angielsko-polski

(money in the form of bills or coins
"there is a desperate shortage of hard cash")
gotówka, gotowizna, żywa gotówka
synonim: cash
synonim: hard cash

Słownik internautów

waluta twarda

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

twarda waluta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Germany, apparently, is a country of hard currency and soft power.
Najwyraźniej Niemcy są krajem z twardą walutą i miękką władzą.

statmt.org

It simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
To po prostu karanie zwykłych, ciężko pracujących Greków za rozrzutność ich polityków oraz pragnienie tych samych polityków, by wesprzeć skazaną na upadek unię walutową.

statmt.org

Germany, apparently, is a country of hard currency and soft power.
Najwyraźniej Niemcy są krajem z twardą walutą i miękką władzą.

Half a million hard currency.
Dam ci pół miliona w twardej walucie.

Thank God for hard currency.
Dzięki Bogu za twardą walutę.

Ten billion in hard currency?
miliardów w twardej walucie.

This may be something like a European hard currency union in a core Europe, in which the national economies that do not meet the convergence criteria would exclude themselves from the euro area.
Może to być coś na kształt europejskiej unii twardej waluty obejmującej rdzeń Europy, w ramach której gospodarki narodowe niespełniające kryteriów konwergencji nie miałyby miejsca w strefie euro.

Because there is no desire for greater integration or for the transfer of taxes between the peoples of Europe, it will be necessary to abolish the existing monetary union and to establish a hard currency union.
Ponieważ nie ma pragnienia dalszej integracji czy też przepływów podatków między narodami Europy, konieczna będzie likwidacja obecnej unii walutowej i zastąpienie jej unią opartą na twardej walucie.