Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ciężkie roboty, katorga, katorżnicza praca; harówka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ciężkie prace, ciężkie roboty (jako kara)

Słownik internautów

ciężkie roboty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is horrifying that in the 21st century there are 215 million children in the world who are being forced to work, including around 115 million who have to perform hard slave labour.
Jest przerażające, że w XXI wieku 215 milionów dzieci na świecie zmuszanych jest do pracy, w tym ok. 115 milionów wykonuje ciężkie, niewolnicze zajęcia.

statmt.org

They are not people out of work but people working harder than many people who are in the labour force.
To nie są ludzie niepracujący, ale ludzie pracujący ciężej niż wiele osób należących do aktywnej siły roboczej.

statmt.org

This means that women find it much harder than men to return to work or enter the labour market.
To powoduje, że kobiety doświadczają znacznie większych trudności związanych z powrotem lub wejściem na rynek pracy niż mężczyźni.

statmt.org

It is well-known that the German Labour Minister and social democrat, Olaf Scholz, was one of the hard core of objectors in the Council.
Wiadomo, że niemiecki minister pracy i socjaldemokrata Olaf Scholz był jednym z tych, którzy w Radzie wyrażali stanowczy sprzeciw.

statmt.org

First of all, the humanitarian argument, which I hardly need to labour, to rescue these men from the hellhole in which some of them have suffered for seven years.
Pierwszy argument humanitarny, którego nie muszę rozwijać, dotyczy ratowania tych mężczyzn z piekła, w którym niektórzy z nich cierpią od siedmiu lat.

statmt.org

If he pleads not guilty, he could end up with life, hard labour.
Wiem, że to irytujące, ale jeśli się nie przyzna, skończy życie w ciężkim więzieniu.

People write books with such hard labour.
Ludzie piszą książki z taką ciężką pracą.

She's been in hard labour all night.
Poród twojej matki trwa całą noc i jest bardzo ciężki.

The Church is made of patience, of patience, faith and of hard labour.
Kościół jest stworzony z cierpliwości... cierpliwości, wiary... i ciężkiej pracy.

I'm not into hard labour.
Nie jestem przy ciężkiej pracy.

In view of the level of persecution, torture, hard labour, confiscation of land and restriction on the rights of movement in Myanmar, the authorities can easily be accused of crimes against humanity.
Biorąc pod uwagę poziom prześladowań, tortur, pracy przymusowej, konfiskaty ziemi i ograniczenia prawa poruszania się w Birmie, tamtejsze władze można łatwo oskarżyć o zbrodnie przeciwko ludzkości.