Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twarde postępowanie, bezkompromisowość

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The latest changes in position at the top political level in Minsk point to a harder line.
Ostatnie zmiany na najwyższych stanowiskach politycznych w Mińsku wskazują raczej na twardy kurs.

statmt.org

Then they ship them off, hundreds of miles away to hard-line schools that run along the Taliban agenda.
Wysyłają je potem setki mil od domu, do ortodoksyjnych szkół realizujących program Talibów.

TED

Mr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.
Poseł Belder napisał bardzo jednoznaczne sprawozdanie, które przyjmuje twardą linię postępowania wobec Iranu.

statmt.org

Chávez has, therefore - unashamedly - identified himself alongside China's authoritarian and hard-line rulers.
Tak więc Chávez postawił się, bez cienia wstydu, w jednym rzędzie z autorytarnymi i twardogłowymi władcami Chin.

statmt.org

Those parties are in favour of taking a hard line rather than relying on seemingly endless and ineffective peace talks.
Partie te wolą rozwiązania siłowe, a nie poleganie na wydających się nie mieć końca nieskutecznych rozmowach pokojowych.

statmt.org

Taking a hard line against criminals is a platform for his reelection.
Biorąc twarde przestępców jest platforma dla jego reelekcji.

And it's a very hard line to make.
I to jest bardzo trudne do wyważenia.

Taking a hard line obviously does not mean depriving the Mauritanians of food and humanitarian aid.
Przyjęcie twardej linii postępowania oczywiście nie oznacza pozbawienia Mauretańczyków pomocy żywnościowej i humanitarnej.

Those parties are in favour of taking a hard line rather than relying on seemingly endless and ineffective peace talks.
Partie te wolą rozwiązania siłowe, a nie poleganie na wydających się nie mieć końca nieskutecznych rozmowach pokojowych.

I hope that the rumours of the influence of lobbyists on the Commission's hard line on this have no basis in fact.
Mam nadzieję, iż pogłoski dotyczące wpływu lobbystów na twarde stanowisko Komisji w tej sprawie, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Uh, what about a hard line?
A co z linia awaryjna?

Unless you persevere with a hard line in your proposals on emissions trading, I believe you will destroy a very important instrument.
Jeżeli Komisja nie wytrwa przy zdecydowanym stanowisku zawartym w jej wnioskach w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, moim zdaniem doprowadzi do zniszczenia bardzo ważnego instrumentu.

There's a hard line for emergencies.
Jest linia na nagłe wypadki. Chodź.

We're gonna need a secure hard line.
Będziemy potrzebowali bezpiecznej linii.

This is not the time to divide ourselves into those who take a hard line and those who take a softer line or to act solely from the perspective of national interest.
Nie czas na to abyśmy dzielili się na tych, którzy przyjmują twarde stanowisko i tych, których stanowisko jest łagodniejsze, ani też na to aby działać wyłącznie z perspektywy interesu narodowego.

Despite the hard line of the Council, which is shared by the Commission - something I regret because it is not its constitutional position to do so - Parliament insists on its position.
Pomimo twardej linii Rady, którą reprezentuje również Komisja - co stwierdzam z ubolewaniem, gdyż nie ma ona do tego uprawnień konstytucyjnych - Parlament obstaje przy swoim stanowisku.

The news service AFP quoted a French representative: 'There are Ayatollahs in Germany who take a Prussian hard line on such questions', he said, referring to the unyielding position of the German Government.
W serwisie informacyjnym AFP zacytowano wypowiedź przedstawiciela francuskiego: "W Niemczech są ajatollahowie, którzy w podobnych kwestiach zajmują twarde pruskie stanowisko”, wygłoszoną w nawiązaniu do nieugiętego stanowiska rządu niemieckiego.

However, the Chinese authorities' attitude seems, for the time being, to be much more hard line than that of the Soviets because not even a member of Liu Xiaobo's family or his lawyer is able to get to Oslo.
Tymczasem postawa władz chińskich zdaje się być znacznie surowsza niż niegdyś postawa władz sowieckich, ponieważ do Oslo nie może udać się nikt z rodziny Liu Xiaobo, ani nawet jego prawnik.

This is not the time for 'business as usual'; this is the time for new decisions, a new policy and a hard line in dealings with the Belarusian regime, by which I also mean both political and visa sanctions, without ruling out economic sanctions.
To nie jest czas na business as usual, to jest czas na nowe decyzje, nową politykę, stanowczość wobec białoruskiego reżimu, wliczając w to sankcje, zarówno polityczne, jak i wizowe, nie wykluczając sankcji gospodarczych.