Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes agresywna/natarczywa sprzedaż, nachalna reklama;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kupowanie pod naciskiem sprzedawcy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

agresywna sprzedaż

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) hard selling
an aggressive, energy consuming way of selling sth
- agresywna metoda sprzedaży
They have launched an all-out hard sell for their products.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Above the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.
Limit wagowy powyżej 30 kg nałożony przez nową Regulację powoduje gorszą sprzedaż.

statmt.org

And that's a hard sell to a graduate student.
Ciężko to sprzedać studentowi ostatniego roku.

TED

It is hard for them to evaluate the advice given and they may therefore be misled, falling victim to unfair selling practices
Trudno im dokonać oceny uzyskanej porady, co sprawia, że mogą zostać wprowadzeni w błąd i paść ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych.

statmt.org

You know, they're not really the kind To go for that hard sell.
Wie pan, raczej nie nie będą skorzy do tak poważnej sprzedaży.

But you'll have a hard sell with the parents.
Ale będziesz miała ciężką przeprawę z rodzicami.

She killed his wife, that's a hard sell.
Ona zabiła mu żonę. Trudno będzie to rozegrać.

Overdosing certainly seems like a hard sell now.
Z pewnością teraz trudno wziąć to za przedawkowanie.

Along with the new possibilities for advertising, however, come new problems with hard sell, deception and the exploitation of gullible children and young people in the face of powerful assaults on their feelings.
Niemniej jednak wraz z tymi nowymi możliwościami w reklamie pojawiają się nowe problemy związane z nachalną reklamą, oszustwem i wykorzystywaniem naiwnych dzieci i młodzieży, które padają ofiarami intensywnego grania na ich uczuciach.