Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny bomba wodorowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bomba wodorowa

Wordnet angielsko-polski

(a nuclear weapon that releases atomic energy by union of light (hydrogen) nuclei at high temperatures to form helium)
bomba wodorowa, bomba termojądrowa
synonim: H-bomb
synonim: fusion bomb
synonim: thermonuclear bomb

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The people who worked on it were a lot of the Los Alamos people who had done the hydrogen bomb work.
Wielu ludzi, którzy nad nim pracowali, było z Los Alamos, gdzie zbudowano bombę wodorową.

TED

And each of these looks like a hydrogen bomb; actually, the effects are even worse.
Tak wyglądałaby Ziemia, jeśli pojawi się dużo siarkowodoru.

TED

(Laughter) Military weapon versions that were versions that carried hydrogen bombs that could destroy half the planet.
Wersje broni wojskowej, które unosiły bomby wodorowe, mogące zniszczyć całą planetę.

TED

They're designing hydrogen bombs.
Bomby wodorowe.

TED

And Denver was probably hit by a hydrogen bomb, anyway.
A Denver zostało uderzone przez bombę wodorową .

There's a big leap from looking at the sun to making a hydrogen bomb.
Jak wielki skok od popatrzenia na słońce do wytworzenia bomby wodorowej.

You know how a hydrogen bomb works?
Wiesz, jak taka bomba działa?

What if it infiltrated a hydrogen bomb?
A co jeśli on zdobył schemat bomby wodorowej?

About atolls, about the hydrogen bomb tests.
O atolach, o testach bomb wodorowych.