Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sterowanie jakością, kontrola jakości

Słownik audio-video Montevideo

kontrola ostateczna obrazu, kontrola jakości

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

kontrola jakości

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That way, regulation and quality control for agricultural products will become easier.
Dzięki temu łatwiejsza będzie regulacja i kontrola jakości produktów rolnych.

statmt.org

We have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
Całkowicie zmodyfikowaliśmy krajowe laboratorium kontroli jakości leków.

statmt.org

It must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Informacje muszą zostać zatwierdzone przed opublikowaniem i podlegają ścisłej kontroli jakości.

statmt.org

Obviously, the idea of quality assurance and control is vital.
Oczywiście idea wprowadzenia środków zapewniania i kontroli jakości ma zasadnicze znaczenie .

statmt.org

In order to guarantee this high quality standard, controls and objective criteria are certainly needed.
Aby zapewnić te wysokie standardy jakościowe z pewnością potrzebne są kontrole i obiektywne kryteria.

statmt.org

You cannot then expect a high level of quality control.
Nie można więc oczekiwać wysokiego poziomu kontroli jakości.

We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Oczywiście w każdym przypadku musimy wyważyć wszelkie działania podejmowane w zakresie kontroli jakości.

And you and I we are going to quality control.
A Ty śliczny do kontroli jakości.

That way, regulation and quality control for agricultural products will become easier.
Dzięki temu łatwiejsza będzie regulacja i kontrola jakości produktów rolnych.

His level of quality control was just astronomically near perfection.
Jego poziom kontroli jakości był astronomicznie bliski doskonałości.

We have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
Całkowicie zmodyfikowaliśmy krajowe laboratorium kontroli jakości leków.

So the sooner that we can get Europe's quality control securitisation working, the better.
A więc im szybciej możemy spowodować, aby funkcjonowała w Europie sekurytyzacja o odpowiedniej "kontroli jakości”, tym lepiej.

Europe has a highly developed quality control system that mainly relates to the state of animal health.
W Europie mamy rozbudowany system kontroli jakościowej, ta kontrola dotyczy głównie stanu zdrowia zwierząt.

All right, Cleveland, first, I'm putting you on quality control.
Dobra, Cleveland, najpierw kładę ci o kontroli jakości.

Quality control is the order of the day.
Kontrola jakości jest na porządku dnia.

The Chinese authorities' inspectors are receiving training with a view to improving the quality control of products.
Inspektorzy władz chińskich są szkoleni w celu poprawy jakości kontroli produktów.

The necessary checking and quality control of products is an essential mechanism in achieving this objective.
Niezbędne inspekcje i kontrola jakości produktów to konieczny mechanizm, służący realizacji tego celu.

How do we manage the quality control?
Jak zarządzamy kontrolą jakości?

It also shows that the Commission should also be given more resources to investigate quality control and inspection of these dangerous sites.
Pokazuje również, że Komisja powinna otrzymać więcej środków na przeprowadzania kontroli jakości i kontroli tych niebezpiecznych miejsc.

It is about strengthening transparency, consumer protection, security and coordination, as well as quality control.
Chodzi o zwiększenie przejrzystości, ochrony konsumentów, ochronę i koordynację, a także kontrolę jakości.

Some type of cellular technology That drives adaptation, replication, Quality control, and repair?
Swojego rodzaje technologie komórkowe przeprowadzające adaptację, replikację, test jakości i odbudowę?

I'm going to the Quality Control.
Idę do Kontroli Jakości.

Therefore, both Lithuania and Europe should be interested in increasing efforts to improve quality control and transparency.
Zatem zarówno Litwa, jak i Europa powinny być zainteresowane zwiększeniem działań na rzecz poprawy kontroli jakości i przejrzystości.

We're with quality control.
Jesteśmy z kontroli jakości.

Quality control emailed me this.
Kontrola jakości mi to przysłała.

The peer review system is critical for the scientific community as it is an important quality control mechanism and can influence scientific careers.
System wzajemnej kontroli jest niezwykle ważny dla środowiska naukowego, ponieważ jest istotnym mechanizmem kontroli jakości i może mieć wpływ na kariery naukowe.

As regards the effectiveness of our policy, I firmly believe in the importance of quality control and impact assessment, and the need to cut red tape.
Jeśli chodzi o efektywność naszej polityki, mocno wierzę w to, że ważna jest kontrola jakości i ocena skutków, a także zmniejszenie biurokracji.

There must be better traffic monitoring, better quality control of ships and better exchange of experience on what constitutes an incident risk.
Musi być możliwe lepsze monitorowanie ruchu statków, lepszej jakości kontrola statków i lepsza wymiana doświadczeń na temat potencjalnych źródeł ryzyka wypadków.

Since we know that up to 80% of food enzymes are manufactured by four companies, I think that quality control of production should not be a problem.
Wiemy, że prawie 80% enzymów spożywczych jest wytwarzanych przez cztery firmy, więc uważam, że kontrola jakości produkcji nie powinna być problemem.

Given the crisis in Germany, we need more food labelling, we need more standards; we need more quality control.
Biorąc pod uwagę kryzys w Niemczech potrzebujemy więcej oznakowania żywności, potrzebujemy więcej norm; potrzebujemy większej kontroli jakości.

On the other hand, the establishment of an organisation, a supervisory body, which essentially provides quality control for these institutions, and thereby prevents them from giving often erroneous ratings, is a big step towards a solution.
Z drugiej strony ustanowienie organizacji, organu nadzorczego, który zasadniczo sprawuje kontrolę jakości nad tymi instytucjami, w ten sposób zapobiegając wydawaniu przez nie często błędnych ocen, to ogromny krok w kierunku rozwiązania.

The corresponding contracts include feasibility studies, development of the actual central system, support and quality control, the s-Testa network, preparation for operational management in Strasbourg, security, preparations in relation to biometric matters, and communication.
Przedmiotowe umowy obejmują studia wykonalności, opracowanie samego systemu centralnego, obsługę i kontrolę jakości, sieć s-Testa, przygotowania związane z zarządzaniem operacyjnym w Strasburgu, bezpieczeństwo, przygotowania w zakresie danych biometrycznych oraz komunikację.

It is considered that a properly implemented HACCP system, together with a quality control system compliant with the ISO 9000 standards is the best way to ensure the provision of healthy food.
Uważa się, że prawidłowo wdrożony system HACCP wraz z systemem jakości zgodnym z normami ISO 9000 jest najlepszym narzędziem dostarczania zdrowej żywności.

Therefore the objective of the directive should be the protection of public health, ensuring a high level of quality control of the import of medicinal products, since this is one of the key entry doors of falsified medicines to the European market.
Zatem cel dyrektywy powinien obejmować ochronę zdrowia publicznego, zapewnienie wysokiego poziomu kontroli jakości przywożonych produktów leczniczych, ponieważ jest to jedna z głównych furtek, przez którą sfałszowane leki są wprowadzane na rynek europejski.