Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) godziny pracy;
during working hours - podczas godzin pracy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

godziny pracy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

godziny urzędowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Musimy umieścić w naszym programie skrócenie, a nie wydłużenie czasu pracy.

statmt.org

These include the minimum wage, working hours, minimum rest periods, etc.
Dotyczy to wynagrodzenia minimalnego, godzin pracy, minimalnych okresów wypoczynku itp.

europa.eu

It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Po prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.

statmt.org

I would like to thank my colleagues who have been working long hours to try to achieve this.
Chciałabym podziękować moim kolegom, którzy przez długie godziny starali się je wypracować.

statmt.org

We have absolutely no regard for family life or working hours.
Nie mamy żadnych względów dla życia rodzinnego ani dla godzin pracy.

They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Nie wolno im już samodzielnie ustalać swojego czasu pracy.

Some of you sick sailors need to come back after working hours.
Niektórzy z was przychodzą tu po godzinach pracy!

I make love to them only during working hours.
Uprawiam z nimi miłość tylko podczas moich godzin pracy.

It is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Po prostu niemożliwe jest kontrolowanie czasu pracy osób pracujących na własny rachunek.

We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Musimy umieścić w naszym programie skrócenie, a nie wydłużenie czasu pracy.

As far as working hours are concerned, we have been successful today.
Jeśli chodzi o godziny pracy dziś odnieśliśmy sukces.

Flexible working hours and safety have an influence on tourism, in the same way as social changes do.
Na turystykę wpływają elastyczne godziny pracy i bezpieczeństwo, podobnie jak zmiany społeczne.

An increase in working hours cannot be confused with the flexibility that businesses and workers need.
Wzrostu liczby godzin pracy nie można mylić z elastycznością, której potrzebują firmy i pracownicy.

An effective use of shorter working hours also shows that it does not have to lead to a reduction in income.
Skuteczne wykorzystanie krótszych godzin pracy również pokazuje, że nie musi to prowadzić do zmniejszenia dochodów.

It also provides that every worker has the right to limitation of maximum working hours.
Stwierdza ona też, że każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy.

There is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Prawdą jest także to, że godziny pracy w branży sztuk widowiskowych są długie i niestandardowe.

I can't set up shady meetings during working hours.
Nie mogę się umawiać na podejrzane spotkania podczas godzin pracy.

These equal conditions relate to working hours, rest periods, paid leave, salary level, status and safety.
Równe warunki dotyczą godzin pracy, czasu na odpoczynek, płatnych urlopów, wysokości płac, statusu pracownika i bezpieczeństwa.

Studies show that even in these part-time jobs, women are still paid significantly less than men for the same working hours and the same work.
Badania pokazują, że nawet na tych niepełnych etatach kobiety zarabiają znacznie mniej od mężczyzn zatrudnionych w tym samym wymiarze czasu pracy i wykonujących tę samą pracę.

This directive must set a maximum weekly limit on working hours for health and safety reasons.
W dyrektywie musi być ustalony maksymalny tygodniowy limit godzin pracy ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa.

Everyone performing mobile road transport activities must be protected by the Community rules limiting the number of working hours per week.
Każdy, kto wykonuje czynności w trasie w zakresie transportu drogowego musi być chroniony na mocy wspólnotowych przepisów ograniczających liczbę godzin pracy w tygodniu.

43) should also be compatible with full-time working hours.
43) powinny również być zgodne z pełnym wymiarem czasu pracy.

Moreover, the possibilities for adults raising pre-teen children to learn after working hours have not yet been solved.
Ponadto, nie została jeszcze rozwiązana kwestia umożliwienia dorosłym, którzy wychowują małe dzieci, uczenia się po godzinach pracy.

The other proposal concerns long working hours.
Drugi wniosek dotyczy długich godzin pracy.

We reinforced the social provisions, especially on matters such as working conditions, working hours and leave entitlements.
Wzmocniliśmy postanowienia dotycząca zagadnień społecznych, zwłaszcza w kwestiach takich jak warunki pracy, godziny pracy oraz prawa do urlopu.

The new rules should protect workers from the health and safety risks of excessively long working hours and insufficient rest.
Nowe zasady powinny chronić pracowników przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z nazbyt długiego czasu pracy i niewystarczającego odpoczynku.

In our view, maintaining a high degree of social protection requires ambitious directives on working hours and temporary work arrangements.
Uważamy, że zachowanie ochrony socjalnej wysokiego poziomu wymaga przyjęcia ambitnych dyrektyw w sprawie czasu pracy i warunków zatrudnienia czasowego.

Determining their working hours based on the new directive limits their 'entrepreneurial' freedom.
Określanie czasu pracy na podstawie nowej dyrektywy ogranicza ich swobodę jako przedsiębiorców.

The subvention for reduced working hours, which helped keep unemployment in Germany under control, was an interventionist measure by the state.
Subwencja na ograniczenie godzin pracy, która pozwoliła utrzymać pod kontrolą bezrobocie w Niemczech, była działaniem interwencyjnym państwa.

Romeo, spare us your babes during working hours, it's disrupting.
Romeo, oszczędź nam swoich panienek w godzinach pracy, to rozprasza.

During your working hours, of course.
Oczywiście w godzinach twojej pracy.

It was quite simply about at least reviewing compliance with the existing minimum standards governing working hours in the European Union.
Było to dosyć proste - należało przynajmniej sprawdzić zgodność z obowiązującymi minimalnymi normami regulującymi kwestię godzin pracy w Unii Europejskiej.

We must also give equal access to jobs, provide flexible working hours and specific healthcare services, as well as fully enforce the legislation.
Musimy także zapewnić im równe szanse zawodowe, elastyczne godziny pracy i konkretne usługi w zakresie opieki zdrowotnej, jak też w pełni egzekwować obowiązujące prawodawstwo.

This enables them to maximise the number of working hours for transporting passengers and goods according to the varying daylight.
Umożliwia im to maksymalizację liczby godzin pracy w zakresie przewozu pasażerów i towarów w zależności od różnej długości dnia.

What they earn does not depend on their working hours, as is the case with salaried workers, but on the number and type of shipments.
To, ile zarabiają nie zależy od ich czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników etatowych, tylko od liczby i rodzaju ładunków.

This means that during working hours, postal workers, fire fighters and police officers whose mother tongue is Hungarian are not allowed to use their own language.
Oznacza to, że pracownicy poczty, strażacy i policjanci, których językiem ojczystym jest język węgierski, nie mogą używać własnego języka w godzinach pracy.

What we need is to apply flexible working hours, to develop provision of services which support women and provide opportunities for choice and self-fulfilment.
Należy zatem wprowadzić elastyczne godziny pracy, stworzyć system świadczenia usług wspierających kobiety oraz umożliwić podejmowanie wyborów i samospełnienie.

Certainly under those circumstances, a Working Hours Directive is wholly unwelcome.
Z pewnością w takich okolicznościach dyrektywa dotycząca czasu pracy nie jest absolutnie mile widziana.

This in turn requires stable employment and working hours, and respect for the social role of mothers and fathers.
To z kolei wymaga stabilnego zatrudnienia i stałych godzin pracy, a także poszanowania społecznej roli matek i ojców.

In my book, control of working hours is a matter exclusively for national control, not for Brussels diktat.
W mojej książce, kontrola godzin pracy jest kwestią wyłącznie w zakresie kontroli krajowej, a nie poddaną dyktatowi Brukseli.

It is unacceptable for employers in Member States that opt out to negotiate longer working hours, even up to 65 hours a week.
Jest ona nie do przyjęcia dla pracodawców z państw członkowskich, którzy optują za negocjowaniem dłuższego, tygodniowego czasu pracy wynoszącego nawet do 65 godzin.

Under these circumstances, I would not support the idea of introducing a legal obligation concerning adjustment of working hours for breast-feeding women.
W tych warunkach nie poparłbym pomysłu wprowadzenia prawnego obowiązku dostosowania godzin pracy w przypadku kobiet karmiących piersią.

So only during working hours?
Zatem tylko w godzinach pracy?

If we want family life to continue, we must introduce family-friendly working hours, but the EU is opposing this.
Jeśli chcemy, by życie rodzinne nadal istniało, musimy wprowadzić godziny pracy przyjazne rodzinie. Niestety UE się temu sprzeciwia.

In these circumstances, companies need to resort to redundancies or find solutions such as reducing working hours or giving unpaid leave.
W tych warunkach firmy muszą uciekać się do zwolnień lub znajdywać rozwiązania, takie jak ograniczenie godzin pracy albo udzielanie bezpłatnych urlopów.

Some unscrupulous employers are prepared to exploit these illegal workers with wage rates below the legal minimum, appalling conditions and long working hours.
Niektórzy pozbawieni skrupułów pracodawcy są gotowi wykorzystywać nielegalnych pracowników, oferując im stawki wynagrodzenia niższe od pensji minimalnej, okropne warunki pracy oraz długie godziny pracy.

In 2003, the European Court of Justice ruled that on-call time spent at the workplace counts as working hours.
W 2003 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż czas dyżuru spędzony w miejscu pracy liczy się jako godziny pracy.

As for breast-feeding, women with maternity leave lasting 18 weeks would have sufficient time to breast-feed their children, without having to adjust their working hours.
Jeżeli chodzi o karmienie piersią, kobiety korzystające z 18-tygodniowego urlopu macierzyńskiego dysponują wystarczającym czasem na karmienie dzieci piersią, bez potrzeby dostosowywania ich godzin pracy.

I wonder then, are all these non-services provided because Alitalia does not have the aeroplanes to cover these services and these working hours?
Zastanawiam się więc, czy wszystkie te przeloty nie są realizowane dlatego, że Alitalia nie dysponuje odpowiednią liczbą samolotów i pracowników, aby świadczyć te usługi?

I am referring specifically to the spread of poverty among employees, the rapid growth of unofficial forms of employment, and the increase in working hours.
Odwołuję się w szczególności do rozpowszechniania się ubóstwa wśród pracowników, szybkiego wzrostu nieoficjalnych form zatrudnienia oraz zwiększenia godzin pracy.

The Council's agreement contains an opt-out option, which allows the social partners to deviate from the weekly working hours laid down in the directive.
Porozumienie Rady obejmuje klauzulę opt-out, która pozwala partnerom społecznym na odstępstwo od tygodniowego czasu pracy ustanowionego w dyrektywie.

This report is yet another attempt by the EU to interfere in the working hours issue which is the responsibility of the Member States.
Przedmiotowe sprawozdanie jest kolejną próbą ingerowania UE w sprawę godzin pracy, co należy do obowiązków państw członkowskich.

Thirdly, on-call hours are working hours.
Po trzecie, dyżur to czas pracy.

in writing. - I support this report which will safeguard workers' rights, ending exploitation of working hours.
na piśmie. - Popieram to sprawozdanie, które zabezpieczy prawa pracowników, kładąc kres wydłużaniu godzin pracy.