Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Burundi)
Burundi franc
synonim: frank burundyjski