Wordnet polsko-angielski


1. (the basic unit of money in Botswana)
pula
synonim: pula

2.
infantry fighting vehicle, IFV, mechanized infantry combat vehicle, MICV: : synonim: bojowy wóz piechoty