Wordnet polsko-angielski


1. (a unit of information equal to 1000 bytes)
kilobyte, K, KB, kB
synonim: kilobajt
synonim: kB

2. (a unit of information equal to 1024 bytes)
kilobyte, kibibyte, K, KB, kB, KiB: : synonim: kilobajt
synonim: kB
synonim: kibibajt
synonim: KiB