Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Kenya
equal to 100 cents)
Kenyan shilling, shilling
synonim: szyling kenijski