Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in Kyrgyzstan)
som
synonim: som