Wordnet polsko-angielski

(a European river
flows into the Adriatic Sea)
Po, Po River