Wordnet polsko-angielski

( (Greek mythology) the priestess of Apollo at Delphi who transmitted the oracles)
Pythia, Pythoness