Wordnet polsko-angielski


1. (a unit of information equal to 1000 gigabytes or 10^12 (1, 000, 000, 000, 000) bytes)
terabyte, TB
synonim: terabajt

2. (a unit of information equal to 1024 gibibytes or 2^40 (1, 099, 511, 627, 776) bytes)
terabyte, tebibyte, TB, TiB: : synonim: terabajt
synonim: tebibajt
synonim: TiB