Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ACT (Asthma Control Test)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

statmt.org

Praise him for his mighty acts: Praise him according to his excellent greatness.
Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.

Jesus Army

These criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians.
Te czyny przestępcze dotyczą wyznawców wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijan.

statmt.org

The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Now is the time for us jointly to implement the recommendations of the 'Small Business Act'.
Nadeszła pora, byśmy wspólnie wdrożyli zalecenia zawarte w Small Business Act.

Therefore, we must continue to work on implementing the Small Business Act.
Dlatego powinniśmy nadal kontynuować prace nad wdrażaniem programu Small Business Act.

I am pleased that we will now have a revision of the Small Business Act.
Cieszę się, że omawiamy teraz przegląd programu Small Business Act.

But there is a section of the Patriot Act which refersspecifically to finance.
Ale jeden z rozdziałów Patriot Act odwołuje siębezpośrednio do strony finansowej.

So we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
A zatem potrzebujemy tego Small Business Act i musi on być czymś więcej niż tylko słowami.

We must promote entrepreneurial mindsets - this is what the Small Business Act stands for.
Musimy propagować przedsiębiorczy sposób myślenia - temu ma służyć program Small Business Act.

The European crisis management programme includes assistance for small undertakings under the Small Business Act.
Europejski program walki z kryzysem obejmuje pomoc dla małych przedsiębiorstw w ramach programu Small Business Act.

Since the adoption of the Small Business Act in 2008, substantial progress has been made.
Od czasu przyjęcia w 2008 roku programu Small Business Act dokonał się znaczący postęp.

The reform was also requested by the small businesses that expressed their wishes within the framework of the Small Business Act.
Reformy domagały się także małe przedsiębiorstwa, które wyraziły swoje oczekiwania w ramach programu Small Business Act.

This was also the first practical application of the principles enshrined in the Small Business Act.
Był to pierwszy przypadek praktycznego stosowania zasad zawartych w tzw. Small Business Act.

Of course, the test for small and medium-sized enterprises, which came into being with the Small Business Act, continues to exist.
Oczywiście nadal prowadzona jest ocena małych i średnich przedsiębiorstw, które powstały w związku ze Small Business Act.

The revised Small Business Act will include measures to harmonise the use of this test and improve the quality of the assessments.
Poprawiony program Small Business Act będzie uwzględniał środki ujednolicające stosowanie tego testu i poprawę jakości ocen.

That is what we have decided to do by including an ad hoc action during the revision of the Small Business Act.
Właśnie ten cel postanowiliśmy osiągnąć uwzględniając w przeglądzie programu Small Business Act działanie doraźne.

The Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
W ostatnich czasach program Small Business Act stał się częścią europejskiego myślenia.

The main elements of this intend to give answers to the problems identified as the result of the review of the Small Business Act.
Głównym zamierzeniem jest przedstawienie rozwiązań problemów określonych w wyniku przeglądu programu Small Business Act.

We have already set the wheels in motion with a number of initiatives, but we intend to move up another gear in June with the Small Business Act.
Stworzyliśmy już podstawy we wniosku zawierającym liczne inicjatywy, ale zamierzamy nadać im nowy rozpęd w czerwcu wraz ze Small Business Act.

Since, in the majority, they are micro, small or medium-sized enterprises, they already benefit from the Small Business Act and all actions targeting small enterprises.
Przeważnie są to mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które korzystają z programu Small Business Act oraz wszystkich działań na rzecz małych przedsiębiorstw.

The Small Business Act is a very important tool which helps us create a more favourable business environment for small and medium-sized enterprises.
Program Small Business Act to bardzo ważne narzędzie, które pomaga nam stwarzać małym i średnim przedsiębiorstwom bardziej sprzyjające warunki prowadzenia działalności.

The Member States should implement all the provisions of the Small Business Act as a matter of urgency in order to establish a clear and consistent business environment.
Państwa członkowskie powinny wdrożyć w trybie pilnym wszystkie przepisy Small Business Act, aby ustanowić jasne i spójne warunki prowadzenia działalności.

I suppose, in general terms, I should be welcoming the Small Business Act, or indeed any attempt to recognise the needs of small business.
Przypuszczam, że w kategoriach ogólnych, powinienem z zadowoleniem przyjąć program Small Business Act lub każdą inną próbę zwrócenia uwagi na potrzeby małych firm.

However, the chosen methods and the results obtained differ between States, and we therefore need to continue working on the implementation of the Small Business Act at national level.
Wybrane metody i rezultaty uzyskiwane w poszczególnych państwach członkowskich są różne, musimy więc nadal pracować nad wdrażaniem Small Business Act na szczeblu krajowym.

For this reason, the full implementation of the policy for small and medium-sized enterprises and, in particular, the Small Business Act, is a high priority task for the Hungarian Presidency.
Z tego względu pełne wdrożenie polityki dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności programu Small Business Act, jest ważnym priorytetem prezydencji węgierskiej.

We therefore need to transpose the Small Business Act in all Member States as quickly as possible.
Musimy więc możliwie najszybciej dokonać transpozycji karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act) we wszystkich państwach członkowskich.

Additionally, the Hungarian Presidency will undertake the mid-term review of the European Small Business Act.
Ponadto prezydencja węgierska przeprowadzi śródokresowy przegląd europejskiego programu Small Business Act.

Well, she's anti-immigration, she believes in the wall, anti-dream act.
Jest przeciwko imigracji i Dream Act. Wierzy w mur.

Despite the US Sarbanes-Oxley Act, with extensive regulation, the risky mortgages were not discovered in time.
Pomimo amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley Act wraz z obszernymi przepisami, ryzykowne kredyty nie zostały ujawnione na czas.

The Small Business Act gives us this chance because it is part of a truly proactive global approach.
Dzięki programowi Small Business Act mamy taką szansę, gdyż jest on częścią faktycznie proaktywnego globalnego podejścia.

Under the terms of the Homeland Security Act, data can be stored for up to 90 years.
Zgodnie z Homeland Security Act dane mogą być przechowywane przez maksymalny okres 90 lat.

We therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
W związku z tym należy wdrożyć program Small Business Act w państwach członkowskich.

I fully support the content and timescales of the Small Business Act.
W pełni popieram treść programu Small Business Act i zawarty w nim harmonogram.

If it is not implemented properly, we can forget Jacques Delors' vision, and many of the Single Market Act's initiatives will be left as empty promises.
Bez jej prawidłowego wdrożenia możemy zapomnieć o wizji Delorsa, a wiele inicjatyw Single Market Act pozostanie pustymi obietnicami.

To this end, it is important that entrepreneurs in Ireland are fully informed on how to make best use of the Small Business Act.
Dlatego istotne jest, aby przedsiębiorcy w Irlandii byli bardzo dobrze poinformowani o tym jak najlepiej wykorzystać Small Business Act.

The 'Small Business Act' is aimed at increasing entrepreneurship in Europe and helping businesses grow.
Celem Small Business Act jest zwiększenie przedsiębiorczości w Europie i wspieranie wzrostu działalności.

So, at a time when we have also approved the Small Business Act, we are looking to move the single market forward and to improve the industrial base.
A zatem teraz, gdy przyjęliśmy także program Small Business Act, czekamy na przybliżenie stworzenia jednolitego rynku oraz na ulepszenie bazy przemysłowej.

Next is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension. Then there is the establishment of a European network of senior consultants to spread their knowledge.
Kolejną kwestią jest utworzenie nowego programu Small Business Act z silniejszym wymiarem społecznym, a także utworzenie europejskiej sieci starszych konsultantów dzielących się swoją wiedzą.

Ensuring access to the single market and improving the implementation of the Small Business Act must be priorities at both national and EU level.
Zapewnienie dostępu do jednolitego rynku i usprawnienie procesu wdrażania Small Business Act muszą stanowić priorytety zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Accordingly, the Council welcomes with great pleasure the Commission's communication on the review of the Small Business Act, which was published on 23 February 2011.
Dlatego Rada z ogromną przyjemnością przyjmuje przegląd programu Small Business Act, który został opublikowany w dniu 23 lutego 2011 r.

To give just one example, the Ontario Green Energy Act would be illegal under CETA.
Oto zaledwie jeden przykład: zgodnie z postanowieniami tej umowy nielegalna stanie się ustawa Ontario Green Energy Act.

Why is it leased to this Act Promotion?
Czemu mieszkanie jest dzierżawione przez ten Act Promotion?

One initiative that is particularly worthy of note and support is the Small Business Act initiative, which presents the philosophy of the 'think small first' principle.
Szczególnie warta uwagi i poparcia jest inicjatywa Small Business Act, która prezentuje filozofię "najpierw myśl na małą skalę”.

I voted in favour of the Herczog report on the establishment of a Small Business Act.
Zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł Herczog w sprawie stworzenia programu Small Business Act.

This is the aim of the European Commission, which is backed up by the real commitment of the European Parliament, partly as a result of the implementation and development of the Small Business Act.
Jest to cel Komisji Europejskiej, częściowo jako efekt wdrożenia i opracowania tzw. Small Business Act.

And the goes back to the Audio Home Recording Act,which horrified those industries.
Z kolei odnosi się do ustawy Audio Home Recording Act,która tak przeraziła te koncerny.

This legislative amendment brings coherence and sense to the plan for reviving the European economy and implementing the 'Small Business Act'.
Ta zmiana legislacyjna zapewnia spójność oraz nadaje sens programowi ożywienia gospodarki Unii Europejskiej i wdrażania programu Small Business Act.

Act, National Security act.
Act, akt o bezpieczeństwie narodowym.

This is part of the Lisbon Strategy and our review of the Lisbon Strategy: to focus also on exactly the things that you have mentioned.
Small Business Act). Stanowi ona część strategii lizbońskiej oraz prowadzonej przez nas rewizji strategii lizbońskiej.

We have a Small Business Act going through here now.
Pracujemy obecnie nad programem Small Business Act.

Madam President, in the Commission's proposal for a Small Business Act, it fully acknowledged the problems faced by small- and medium-sized enterprises.
Pani przewodnicząca! We wniosku dotyczącym programu Small Business Act Komisja w pełni potwierdza problemy, z którymi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa.

At its meeting in mid-December 2008, the European Council approved this European Economic Recovery Plan and supported the full implementation of the Action Plan for the Small Business Act.
Na posiedzeniu w połowie grudnia 2008 r. Rada Europejska zatwierdziła europejski plan naprawy gospodarczej i poparła pełne wdrożenie planu działania dotyczącego programu Small Business Act.