Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

although, albeit

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

conj though, although

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALTHOUGH

THOUGH

ALBEIT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

conj though, although

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Aczkolwiek delegacja hiszpańska poprze jego wniosek w pierwszym czytaniu.
However, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.

statmt.org

Aczkolwiek myślę, że nie jest to pożyteczne rozwiązanie dla Afganistanu na tym etapie.
But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage.

statmt.org

To niezbadany obszar, aczkolwiek tu jest trochę informacji, które mogę wam pokazać.
This is an area that's largely unexplored but here's a little bit of data I can show you.

TED

Aczkolwiek nie czas teraz rozmowy na temat bojkotów lub na temat Tybetu.
Now is not the time, however, to speak about boycotts or about Tibet.

statmt.org

(Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i językiem swoim kłamali mu;
But they flattered him with their mouth, And lied unto him with their tongue.

Jesus Army

But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage.
Aczkolwiek myślę, że nie jest to pożyteczne rozwiązanie dla Afganistanu na tym etapie.

But this is only one part, albeit an important one, of the story.
Aczkolwiek ważny, jest to jednak tylko jeden element potrzebnych rozwiązań.

It reaffirms its support, albeit it in moderate terms, for the liberalisation of world trade, while camouflaging its consequences.
Sprawozdanie podkreśla poparcie, aczkolwiek umiarkowane, dla liberalizacji handlu światowego, jednocześnie kamuflując jego konsekwencje.

Satisfactorily, I think, although there is room for some small improvements, which I shall suggest.
Uważam, że dostatecznie, aczkolwiek są tam obszary wymagające drobnych poprawek, które chciałbym zaproponować.

These are new, although cosmetic, changes in copyright law, which urgently needs thorough revision.
To nowe, aczkolwiek kosmetyczne zmiany w prawie autorskim, które pilnie wymaga gruntownych zmian.

We welcome every kind of simplification, although not if this means accepting provisions which are primitive.
Z zadowoleniem witamy wszelkiego rodzaju uproszczenia, aczkolwiek nie prymitywizację przepisów.

Yet there's something that keeps digging and scraping away inside me.
Aczkolwiek jest coś co kopie i drapie mnie tam w środku.

Although, anyone who tried to speak about it ended up very rich or disappeared.
Aczkolwiek, każdy kto próbował o tym mówić kończył bardzo bogaty albo znikał.

I have the authority to have you reinstated.
Aczkolwiek mam władzę, która pozwala mi na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Although that beautiful face does belong on a big screen.
Aczkolwiek taka piękna twarz powinna znaleźć się na wielkim ekranie.

Although your daddy never had such dazzling visual aids.
Aczkolwiek, twój tatuś nigdy nie miał tak oślepiających, wizualnych pomocy.

The stench was unbearable, although I suppose we didn't smell that wonderful to them.
Smród był niesamowity, aczkolwiek przypuszczam że dla nich też nie pachnieliśmy wspaniale.

Which I found a little disappointing though I'm not sure that she did.
Trochę mnie to rozczarowuje. Aczkolwiek nie jestem pewna, czy ona się tym przejęła.

Although, from where I sat, it read as a tragedy.
Aczkolwiek z miejsca, gdzie ja siedziałem, wyglądało to na dramat.

You are right, if the small knife does exists in this family.
Rację macie, aczkolwiek tylko wtedy, gdy oryginalny nóż jest w tym domu.

However, on reflection, and having listened to the arguments, I am now convinced that we can keep that multilingual access, albeit in a new form.
Jednakże po zastanowieniu i wysłuchaniu argumentów obecnie jestem przekonany, że możemy utrzymać ten wielojęzyczny dostęp, aczkolwiek w nowej formie.

Work is being carried out on both sides in order to discover the whereabouts of missing persons, but progress is slow.
Praca postępuje po obydwu stronach, aby ustalić miejsce pobytu zaginionych osób, aczkolwiek w powolnym tempie.

Several hundreds of thousands of jobs have been lost since the beginning of 2005, albeit fewer than some of the worst predictions.
Od początku 2005 r. zwolniono kilkaset tysięcy pracowników, aczkolwiek mniej niż w najgorszym razie przewidywano.

This step, albeit painful, seems to be another inevitable rung on the ladder towards settlement in the Balkans.
Ten krok, aczkolwiek bolesny, wydaje się być kolejnym nieuniknionym etapem drogi wiodącej do porozumienia na Bałkanach.

In this way humanitarian activities, albeit limited, will still be possible while sanctions remain in force.
W ten sposób, mimo że sankcje nadal będą obowiązywać, możliwa będzie, aczkolwiek ograniczona, działalność humanitarna.

This is a good thing, although we have probably focused too little on social inclusion in its activity.
To dobra informacja, aczkolwiek skoncentrowaliśmy się w jej działalności prawdopodobnie zbyt słabo na integracji społecznej.

However, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
Jednak należy odnotować fakt, że postęp, aczkolwiek powolny, dokonuje się.

Thank you to the Presidency but obviously I am aware of all the legislation because I was the rapporteur who steered it through this House.
Bardzo dziękuję prezydencji, aczkolwiek oczywiście mam wiedzę na temat wszystkich przepisów, ponieważ byłem sprawozdawcą i przedstawiałem Izbie ten dokument.

However, I must say, albeit with the greatest of care, that the damage was not extensive.
Jednakże muszę powiedzieć, aczkolwiek z maksymalną ostrożnością, że zniszczenia nie były aż tak duże.

I am very pleased that a Community strategy is emerging for this issue, albeit slowly, perhaps too slowly.
Jest mi bardzo miło, że z tej kwestii zaczyna wyłaniać się strategia Wspólnoty, aczkolwiek powoli, być może zbyt wolno.

I think the present international regulations, though by no means perfect, can give a framework of reference to settling issues by diplomatic means.
Sądzę, że obecne regulacje międzynarodowe, aczkolwiek z pewnością niedoskonałe, mogą jednak stanowić ramy odniesienia w rozstrzyganiu sporów środkami dyplomatycznymi.

The first opens up the programme to doctorates and will enable European students also to receive scholarships, although at a lower level.
Pierwsze otwiera program studiów doktoranckich i umożliwi otrzymywanie stypendiów, aczkolwiek w mniejszej kwocie, także studentom z państw europejskich.

The regulation also suggests - albeit timidly - implementing and applying the aforesaid rules in a uniform manner in the 27 Member States.
Rozporządzenie sugeruje również, aczkolwiek nieśmiało, jednolite wdrożenie i stosowanie wspomnianych unormowań we wszystkich 27 państwach członkowskich.

We all now expect great achievements in Copenhagen, although it must also be emphasised that this is to be an international event.
Wszyscy czekamy teraz na wielkie osiągnięcia w Kopenhadze, aczkolwiek należy także podkreślić, że ma to być impreza międzynarodowa.

Now, though, it seems to be once again the case that one form of guardianship has simply been replaced by another, albeit a more subtle one.
Chociaż teraz wydaje się, że ponownie jedna forma kurateli, aczkolwiek bardziej subtelna, po prostu zastąpiła poprzednią.

However, it is also the case that stable financial markets require us to have stable growth, stable investments and the creation of new jobs.
Aczkolwiek stabilne rynki finansowe wymagają od nas stabilnego wzrostu, stabilnych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

It is everyone's desire that cooperation continues in a positive spirit, without, however, forgetting the facts.
Wszyscy pragną, by współpraca przebiegała nadal w pozytywnym duchu, aczkolwiek nie może ona toczyć się z pominięciem milczeniem faktów.

I would like to thank the rapporteur for his very thorough work, although it is good that we can debate it, because it does contain a number of things that are extremely controversial.
Chciałem podziękować sprawozdawcy za bardzo rzetelną pracę, aczkolwiek warto dyskutować, bo jednak szereg rzeczy jest niesłychanie kontrowersyjnych.

However, if there is less poverty in the various regions of Europe, then European solidarity may also recede.
Aczkolwiek, jeśli w różnych regionach Europy maleje ubóstwo, osłabieniu może także ulec europejska solidarność.

It is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
To jedyny rzeczywisty bastion, jakim dysponujemy, aby uniknąć ciężkiego, aczkolwiek odwracalnego pogrążenia europejskiej gospodarki wskutek konsolidacji.

The kind who is paid in diamonds - although one less thanks to you.
Ten, któremu płacą w diamentach. Aczkolwiek o jednego mniej, dzięki tobie.

Let me make it quite clear, though, that in the end it is of course up to the entrepreneurs and enterprises themselves whether they make use of the opportunities they are offered.
Proszę pozwolić na niewielkie wyjaśnienia, aczkolwiek ostateczna decyzja o skorzystaniu z oferowanych możliwości należy oczywiście do samych przedsiębiorców i przedsiębiorstw.

It is true that we are deciding on introducing additional charges, and it seems right that we should pay for what we use.
Jest prawdą, że decydujemy o nałożeniu dodatkowych opłat. Aczkolwiek sama idea wydaje się być słuszna, czyli płacimy za to, co zużywamy.

For substantial investment to be possible, however, Europe must equip itself with Eurobonds and with a system of rewards and penalties so that it can achieve its economic objectives.
Aczkolwiek, by możliwe były poważne inwestycje, Europa musi zapewnić sobie euroobligacje oraz system nagród i kar, tak aby mogła osiągnąć swoje cele gospodarcze.

In fact, the version proposed by the rapporteur created the possibility of abolishing the milk quotas, albeit if its interpretation is stretched.
W gruncie rzeczy wersja zaproponowana przez sprawozdawcę stwarza możliwość zniesienia kwot mlecznych, aczkolwiek tylko wówczas, gdy jego interpretacja zostanie naciągnięta.

We voted against the report for all these reasons, although we acknowledge that it has certain positive aspects, which are, however, threatened by the neoliberal policies that the report advocates.
Z tych wszystkich powodów głosowaliśmy przeciw przyjęciu tego sprawozdania, aczkolwiek przyznajemy, że posiada ono pewne pozytywne aspekty, którym zagraża jednak zalecana w sprawozdaniu neoliberalna polityka.

But equally important in meeting our targets will be energy efficiency, particularly in relation to motor vehicles - private and commercial.
Aczkolwiek efektywność energetyczna, szczególnie w odniesieniu do pojazdów silnikowych, zarówno prywatnych, jak i dostawczych, będzie równie ważna przy realizacji naszych celów.

The common foreign and security policy may not work perfectly but I believe that some very important decisions have been made, albeit at the last minute.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa być może nie funkcjonuje idealnie, ale moim zdaniem podjęto kilka bardzo ważnych decyzji, aczkolwiek w ostatniej chwili.

One thing that I don't Know though what did you use to Kill her?
Aczkolwiek jedna rzecz, której nie wiem to, czego pan użył, żeby ją zabić?

Nevertheless the EP is reaffirming objectives - for the integrated maritime policy - although less strongly than in the previous report, that we cannot agree with.
PE potwierdza swoje cele - dotyczące zintegrowanej polityki morskiej - aczkolwiek mniej stanowczo niż w poprzednim sprawozdaniu, z czym nie możemy się zgodzić.

Some of our recommendations have been addressed - albeit belatedly - in the Commission's second strategic energy review.
Do niektórych naszych zaleceń odniesiono się - aczkolwiek poniewczasie - w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej, opracowanym przez Komisję.

Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.

This is not a series of regrettable but uncoordinated attacks.
Nie jest to seria godnych ubolewania, aczkolwiek nieskoordynowanych ataków.

However, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.
Aczkolwiek delegacja hiszpańska poprze jego wniosek w pierwszym czytaniu.

Yes, but clearly quite a clever, charming pig.
Co za świnia! Tak, aczkolwiek całkiem cwana i czarująca świnia.